EkumenickýIzaiáš4

Izaiáš

1 V ten deň sa sedem žien chopí jed­ného chlapa a po­vedia: Vlast­ný chlieb budeme jesť a svoje šaty si ob­lečieme, len nech nás volajú tvojím menom, zbav nás našej po­tupy! Zvyšok Jeruzalema2 V ten deň bude Hos­podinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a oz­dobou pre za­chránených z Izraela. 3 Kto zo­stane na Si­one a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všet­ci, čo sú za­písaní v Jeruzaleme pre život, 4 keď Pán zmyje škvr­nu z dcér Si­ona, keď duchom súdu a stravujúcim dychom zo stredu Jeruzalema od­stráni krv. 5 Pán nad každým mies­tom vr­chu Si­ona, tam, kde ho vzývajú, stvorí ob­lak, čo cez deň dymí a v noci žiari plamen­ným ohňom. Áno, nad celou slávou bude bal­dachýn 6 a stan, čo po­skyt­ne tôňu v horúčave dňa a je útočis­kom a ú­krytom pred vích­ricou a dažďom.

EkumenickýIzaiáš4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček