EkumenickýIzaiáš52

Izaiáš

Koniec poroby1 Pre­buď sa, pre­buď sa, Si­on, ob­leč si svoju moc, ob­leč si svoje sláv­nost­né šaty, sväté mes­to Jeruzalem, lebo už ne­vs­túpi do teba ne­ob­rezaný a nečis­tý človek. 2 Stras zo seba prach a vstaň, zajatý Jeruzalem, roz­trh­ni putá na svojej šiji, zajatá dcéra Si­on, 3 lebo tak­to hovorí Hos­podin: Za­dar­mo ste boli predaní, nie za peniaze budete vy­kúpení. 4 Lebo tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Do Egyp­ta, do cudziny šiel kedysi bývať môj ľud a na­pokon ho utláčala Asýria. 5 A teraz čo s vami? — znie výrok Hos­podina. Za­dar­mo bol vzatý môj ľud. Vy­statujú sa tí, čo nad ním vlád­nu — znie výrok Hos­podina. Ustavične, celý deň po­tupujú moje meno. 6 Pre­to v ten deň môj ľud spoz­ná moje meno, že ja som ten, čo hovorí: Tu som! Ohlásenie spásy7 Aké milé sú na vr­choch nohy po­sla, ktorý oznamuje po­koj, po­sla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Si­onu: Tvoj Boh kraľuje! 8 Čuj, tvoji strážcovia zvyšujú hlas, spoločne sa radujú, lebo na vlast­né oči vidia ná­vrat Hos­podina na Si­on. 9 Plesaj­te, zrúcaniny Jeruzalema, spoločne sa raduj­te, lebo Hos­podin po­tešil svoj ľud, vy­kúpil Jeruzalem. 10 Hos­podin si ob­nažil sväté rameno pred očami všet­kých po­hanov a všet­ky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. 11 Preč, preč, vy­j­dite od­tiaľ! Nečis­tého sa nedotýkaj­te! Vy­j­dite spomedzi nich, očis­tite sa, vy, ktorí nosíte Hos­podinove nádoby. 12 Ne­vychádzaj­te však náh­livo a ne­od­chádzaj­te s chvatom, lebo Hos­podin kráča pred vami, Boh Iz­raela uzat­vára vaše rady. Štvrtá pieseň o Hospodinovom služobníkovi13 Hľa, môj služob­ník bude mať ús­pech, bude vy­výšený, vy­z­dvi­hnutý a veľmi zvelebený. 14 Ako sa nad ním mnohí začudovali; jeho výzor je neľud­sky znet­vorený a jeho tvár sa ne­podobá človeku, 15 tak ho budú ob­divovať mnohé národy a králi si pred ním za­tvoria ús­ta, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoz­najú, čo ne­počuli.

EkumenickýIzaiáš52

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček