EkumenickýIzaiáš28

Izaiáš

Výstraha Samárii1 Beda pyšnej korune opil­cov Ef­rajima, jeho pre­slávenej kráse, zväd­nutej ako kvet, ktorá je na hlave úrod­ného údolia ov­ládaného vínom. 2 Po­zrite, Pán má kohosi sil­ného a moc­ného, podob­ného lejaku s ľadovcom a ničivej vích­rici, je ako príval mohut­ných za­plavujúcich vôd; Pán ho vr­hol na zem. 3 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opil­cov Ef­rajima, 4 jeho pre­slávená krása bude väd­núcim kvetom na hlave úrod­ného údolia; bude ako skorá figa pred zberom. Len čo ju nie­kto uvidí, chytí ju do ruky a zhl­tne. 5 V ten deň bude Hos­podin zá­stupov nád­her­nou korunou a ven­com slávy pre zvyšok svoj­ho ľudu. 6 Tomu, čo za­sadá na súde, vnuk­ne spravod­livosť a do­dá silu tým, čo za­tlačia boj k bráne. Výstraha Jeruzalemu7 Aj títo blúdia od vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, kňaz i prorok blúdia od opoj­ného nápoja, sú zmätení z vína, tac­kajú sa od opoj­ného nápoja, mocú sa pri videní, pri vy­nášaní roz­sud­ku sa kníšu. 8 Všet­ky stoly sú pl­né zvrat­kov a špiny, čis­tého mies­ta niet. 9 Koho chce viesť k poznaniu? Koho učí chápať po­sols­tvo? Od­dojčených? Od­stavených od pŕs? 10 Lebo je to príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam. 11 Ne­zrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu 12 ten, čo im hovoril: Tu je od­počinok, dožičte po­koj unavenému, tu je úľava! Ale nech­celi počúvať. 13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není. 14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme. 15 Pre­tože vy hovoríte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou, do­hodu sme urobili s ríšou mŕt­vych. Aj keď tu bude prás­kajúci bič, nezasiah­ne nás, lebo z klamstva sme si urobili útočis­ko a skrývame sa za lož. 16 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja položím kameň na Si­one, kameň osvedčený, uhol­ný, vzác­ny, pev­ne založený. Kto uverí, nebude bez­rad­ný. 17 Právo ustanovím ako mieru a spravod­livosť ako váhu, ľadovec zmetie útočis­ko lží, a ú­kryt za­plavia vody. 18 Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití. 19 Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu. 20 Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť. 21 Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu. 22 Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou. Podobenstvo o roľníkovi23 Dávaj­te po­zor a počúvaj­te môj hlas, sús­treďte sa a počúvaj­te moju reč! 24 Ak chce oráč siať, či celý deň len orie, bráz­di a bráni svoju pôdu? 25 Či neroz­hodí kôpor a nerozt­rúsi ras­cu, keď vy­rov­ná jej po­vrch, či nezaseje pšenicu a jačmeň na označené mies­to a ľad­ník k medzi? 26 Správ­ne ho učí, poúča jeho Boh. 27 Veď kôpor sa ne­mláti mláťačkou ani koleso voza sa nek­rúti po ras­ci, ale prútom sa vy­tĺka kôpor, palicou ras­ca. 28 Obilie na chlieb treba po­mlieť, veď sa ne­môže len donekonečna mlátiť, ak sa naň aj na­smerujú kolesá vozov i kone, ne­pomelú ho. 29 Aj to po­chádza od Hos­podina zá­stupov; svoj zámer uskutočňuje ob­divuhod­ne, zveľaďuje múd­rosť.

EkumenickýIzaiáš28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček