EkumenickýIzaiáš9

Izaiáš

1 Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svet­lo, nad tými, čo bývajú v krajine tem­noty, zažiari svet­lo. 2 Rozm­nožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žat­ve, ako sa jasá pri delení koris­ti. 3 Jar­mo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrb­te a prút jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Mid­jánčanov. 4 Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý kr­vou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. 5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Ob­divuhod­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Večný Otec, Knieža po­koja. 6 Miera jeho vlády a po­koj nebude mať kon­ca na Dávidovom tróne a v jeho kráľov­stve, ktoré upev­ní a po­sil­ní právom a spravod­livosťou od­teraz až naveky. Hor­livosť Hos­podina zá­stupov to urobí. Súd nad severným kráľovstvom Izraela7 Pán zo­slal slovo proti Jákobovi a do­pad­lo na Iz­rael. 8 Do­zvedel sa to všetok ľud, Ef­rajim a obyvatelia Samárie, ktorí v namyslenosti a pýche srd­ca hovoria: 9 Teh­ly sa zrútili, budeme stavať z kamenných kvád­rov; plané figov­níky po­vytínali, na­hradíme ich céd­rami. 10 Hos­podin však vzbudí proti nemu ne­priateľov — Recína, a popudí jeho od­por­cov. 11 Sýriu od východu a Filištín­cov od západu, aby požierali Iz­rael na­pl­no ot­vorenými ús­tami. Na­priek tomu všet­kému sa však jeho hnev ne­od­vracia a jeho ruka je ešte vy­stretá. 12 Ľud sa však ne­ob­rátil k tomu, čo ho bil, nehľadali Hos­podina zá­stupov. 13 Vtedy Hos­podin od­sek­ne Iz­raelu hlavu i chvost, pal­movú ratolesť a trs­tinu v jeden deň. 14 Starec a hod­nos­tár sú hlavou a prorok, čo učí lož, je chvos­tom. 15 Vod­covia toh­to ľudu sú zvod­cami a tí, čo sa dajú nimi viesť, sú od­súdení na záhubu. 16 Pre­to Pán ne­má radosť z jeho mladíkov a ne­zmiluje sa nad jeho sirotami a vdovami, lebo všet­ko sú to bez­božníci a zločin­ci a ús­ta každého hovoria bláz­nov­stvá. Pri tom všet­kom sa však ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá. 17 Veď zloba horela ako oheň, čo stravuje tŕnie a bodľačie a za­paľuje les­nú húštinu, až sa zdvíhajú kúdole dymu. 18 Hnevom Hos­podina zá­stupov sa spaľuje krajina a jej ľud je ako po­trava pre oheň; nik ne­má zľutovanie so svojím bratom. 19 Za­hryz­ne na­pravo, ale zo­stane hlad­ný, alebo naľavo, no ne­na­sýti sa. Každý pojedá mäso z vlastného ramena, 20 Menašše Ef­rajima a Ef­rajim Menaššeho a obaja spoločne vy­stupujú proti Júdovi. Na­priek tomu všet­kému sa však ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá.

EkumenickýIzaiáš9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček