EkumenickýIzaiáš43

Izaiáš

1 A teraz, tak­to hovorí Hos­podin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvor­ca, Iz­rael: Neboj sa, veď som ťa vy­kúpil. Za­volal som ťa po mene, ty si môj. 2 Keď budeš pre­chádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, neza­plavia ťa. Keď pôj­deš cez oheň, ne­popáliš sa a plameň ťa ne­spáli. 3 Veď ja som Hos­podin, tvoj Boh, Svätý Iz­raela, tvoj spasiteľ. Dal som Egypt ako výkup­né za teba, Kúš a Sábu na­mies­to teba. 4 Pre­tože si v mojich očiach vzác­ny, drahý, milujem ťa, ľudí dám na­mies­to teba a národy za tvoj život. 5 Neboj sa, veď som s tebou, tvoje po­tom­stvo pri­vediem od východu, zhromaždím ťa od západu. 6 Severu po­viem: Vy­daj! A juhu: Ned­rž! Pri­veď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, 7 všet­kých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Hospodin je jediný Boh8 Vy­veď slepý ľud, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši. 9 Nech sa spolu zhromaždia všet­ky národy a nech sa zídu ľudia. Kto z nich to oznámi? Nech nám zves­tujú pr­vé veci, nech si po­stavia sved­kov a ob­hája sa. Nech počúvajú a po­vedia: Je to prav­da. 10 Vy ste moji sved­kovia — znie výrok Hos­podina — môj služob­ník, ktorého som si vy­volil, aby ste spoz­nali, uverili mi a po­chopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude. 11 Ja som Hos­podin a ok­rem mňa niet spasiteľa. 12 Ja som oznamoval, za­chraňoval a zves­toval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi sved­kami — znie výrok Hos­podina — ja som Boh. 13 A od­teraz ním budem, niet ni­koho, kto by čokoľvek vy­tr­hol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím? Nové stvorenie14 Tak­to hovorí Hos­podin, váš vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela: Pošlem pre vás do Babylonu, od­stránim všet­ky závory a jasot Chal­dejov zmením na nárek. 15 Ja som Hos­podin, váš Svätý, stvoriteľ Iz­raela, váš kráľ. 16 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý urobil ces­tu cez more a chod­ník cez divé vody, 17 ktorý vy­vádza vozy, kone a moc­né zá­stupy: Ležia spolu, ne­vs­tanú, vy­has­li, do­tleli ako knôt. 18 Ne­spomínaj­te pred­chádzajúce veci a o dávnych neroz­mýšľaj­te. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím ces­tu na púšti a rieky na pu­statine. 20 Bude ma uc­tievať poľná zver, šakaly a pšt­rosy, lebo som pri­viedol vodu na púšť a rieky na pu­statinu, aby som na­pojil svoj ľud, svoj­ho vy­voleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude roz­hlasovať moju chválu. Nevďačný Izrael22 Ne­vzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Iz­rael. 23 Ne­priniesol si mi barán­ka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma ne­uc­tieval. Ne­obťažoval som ťa po­kr­movou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním tymianu. 24 Nekúpil si mi von­nú trs­tinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma ne­na­sýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriech­mi a unavoval si ma svojimi ne­právosťami. 25 Ja, ja som ten, čo zo­tiera tvoje zločiny kvôli sebe a ne­spomeniem si na tvoje hriechy. 26 Pri­pomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa ob­hájil. 27 Tvoj pr­vý otec zhrešil a tvoji pro­stred­níci ma zradili. 28 Znes­vätil som tvoje sväté kniežatá, do kliat­by som dal Jákoba a Iz­rael na po­tupu.

EkumenickýIzaiáš43

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček