EkumenickýIzaiáš8

Izaiáš

Prorokov syn znamením1 Hos­podin mi po­vedal: Vez­mi veľkú tabuľu a na­píš na ňu čitateľným pís­mom: Mahér Šálal Cháš Baz! 2 Pri­volal som si hod­nover­ných sved­kov, kňazov Uriju a Jeberek­jáhov­ho syna Zekar­ju. 3 Keď som sa po­tom pri­blížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hos­podin mi po­vedal: Na­zvi ho Mahér Šálal Cháš Baz! 4 Prv než chlapec bude vedieť za­volať: Otec môj, mama moja! , od­nesú bohat­stvo z Damasku a korisť zo Samárie pred asýr­skeho kráľa. Vody Šiloachu5 Hos­podin do­dal pre mňa ešte tieto slová: 6 Pre­tože ten­to ľud za­vr­hol vody Šilo­achu, ktoré tečú tíško, a teší sa z Recína a Remal­jov­ho syna, 7 pre­to, hľa, Pán pri­vedie na nich dravé a veľké vody Euf­ratu — asýr­skeho kráľa s celou jeho slávou, vy­stúpi nad svoje riečis­ká a pre­tečie všet­ky svoje brehy. 8 Za­bočí do Jud­ska, roz­vod­ní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a roz­päté ramená na­pl­nia tvoju krajinu, Emanuel, po celej šír­ke. Nádej v Bohu9 Spolčuj­te sa, národy, zúr­te, des­te sa, počúvaj­te všet­ky diaľavy sveta, zbroj­te, ale des­te sa, zbroj­te, ale des­te sa! 10 Pri­pravuj­te plán, ale stros­kotá, na­vrh­nite niečo, ale ne­us­kutoční sa to, pre­tože Boh je s nami. 11 Tak­to mi po­vedal Hos­podin, keď ťažko doľah­la na mňa jeho ruka a varoval ma, aby som nešiel ces­tou toh­to ľudu. 12 Nenazývaj­te sprisahaním všet­ko, čo ten­to ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa neboj­te ani sa ne­strachuj­te! 13 Hos­podina zá­stupov po­kladaj­te za svätého, jeho sa boj­te a pred ním sa strachuj­te! 14 On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na po­tknutie pre obi­dva domy Iz­raela, sieťou a osíd­lom pre obyvateľov Jeruzalema. 15 Mnohí sa oň po­tknú, pad­nú a roz­bijú sa, pad­nú do pas­ce a chytia sa. Dočasné zmĺknutie proroka16 Za­mlč svedec­tvo a za­pečať náuku medzi mojimi učeník­mi. 17 Budem čakať na Hos­podina, ktorý si za­kryl tvár pred domom Jákoba, a budem dúfať v neho. 18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hos­podin, sme v Izraeli znak­mi a znameniami od Hos­podina zá­stupov, ktorý býva na vr­chu Si­on. 19 Keď vám po­vedia: Do­pytuj­te sa duchov zo­mrelých a vešt­cov, ktorí šuškajú a šepocú, tak im po­vedz­te: Či sa ľud ne­má pýtať svoj­ho Boha, ale mŕt­vych, aby živí 20 mali náuku a svedec­tvo? ! Ak nebudú hovoriť tak­to, budú ako tí, pre ktorých niet ús­vitu. 21 Prej­de krajinou zaťažený a hlad­ný, a keď bude vy­hladovaný, roz­hnevá sa a bude zlorečiť svoj­mu kráľovi i svoj­mu Bohu. Po­zrie sa hore, 22 po­tom sa po­zrie na zem a vidí len úz­kosť a tmu, ties­nivú tem­notu a strašnú tem­notu. Mesiášske kráľovstvo23 Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Pred­tým bola znevážená krajina Zebúlun a Naf­táli, po­tom sa však pre­slávi prímor­skou ces­tou, Zajor­dán­skom a po­han­skou Galile­ou.

EkumenickýIzaiáš8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček