EkumenickýIzaiáš62

Izaiáš

Spása Siona1 Kvôli Si­onu nebudem mlčať a kvôli Jeruzalemu nebudem ticho, kým ne­vyj­de ako jas jeho spravod­livosť a jeho spása nezažiari ako fakľa. 2 Národy uvidia tvoju spravod­livosť a všet­ci králi tvoju slávu. Budú ťa volať novým menom, ktorým ťa označia Hos­podinove ús­ta. 3 Budeš nád­her­nou korunou v ruke Hos­podina, kráľov­ským tur­banom v dlani svoj­ho Boha. 4 Už ti viac ne­povedia: Opus­tená a tvojej krajine: Spus­tošená, lebo ťa budú volať: Obľúbená a tvoju krajinu: Vy­datá, lebo v tebe má Hos­podin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vy­dá. 5 Ako si mladík berie pan­nu, tak si ťa vez­me tvoj staviteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. 6 Na tvoje múry, Jeruzalem, som po­stavil hliad­ky. Po celý deň a po celú noc ne­utích­nu. Vy, čo vy­znávate Hos­podina, nedop­raj­te si po­koj! 7 Nedaj­te mu po­koj, kým ne­po­staví Jeruzalem a ne­urobí ho chválou na zemi. 8 Hos­podin pri­sahal na svoju pravicu a na svoje moc­né rameno: Ne­vydám viac tvoje obilie za po­krm tvojim ne­priateľom ani cudzin­ci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa na­máhal. 9 Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hos­podina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne. 10 Prej­dite, prej­dite bránami, pri­prav­te ces­tu pre ľud. Urov­naj­te, urov­naj­te chod­ník, vy­beraj­te kamene a vztýčte zá­stavu nad národy. 11 Hľa, Hos­podin oznamuje až po končiny zeme: Po­vedz­te dcére Si­ona: Hľa, tvoj spasiteľ pri­chádza! Hľa, jeho od­mena je s ním a jeho od­plata pred ním! 12 Budú ich volať svätý ľud, vy­kúpení Hos­podina, a teba budú volať Vy­hľadávaná, Mes­to ne­opus­tené.

EkumenickýIzaiáš62

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček