EkumenickýIzaiáš61

Izaiáš

Mesiášske dobrodenia1 Duch Pána, Hos­podina je nado mnou, lebo ma Hos­podin po­mazal, po­slal ma hlásať radost­nú zvesť chudob­ným, ob­viazať rany tým, čo majú skrúšené srd­ce, zves­tovať slobodu zajat­com a väz­neným pre­pus­tenie, 2 ohlásiť rok Hos­podinovej priaz­ne, deň po­msty nášho Boha na po­tešenie všet­kým za­rmúteným, 3 aby som na si­on­ských za­rmútených položil veniec na­mies­to popola, olej rados­ti na­mies­to smút­ku a sláv­nost­né rúcho na­mies­to skles­nutého ducha. Budú ich volať dub­mi spravod­livos­ti, sadom Hos­podina, aby sa on os­lávil. 4 Vy­budujú staré ru­iny, po­stavia zrúcaniny pred­kov, ob­novia spus­tošené mes­tá, zrúcaniny mnohých po­kolení. 5 Po­vs­tanú cudzin­ci a budú pásť vaše stáda, cudzozem­ci budú vašimi roľník­mi a vinoh­rad­ník­mi. 6 Vy sa však budete volať kňaz­mi Hos­podina, budú vás volať služob­ník­mi nášho Boha. Budete požívať blaho­byt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. 7 Na­mies­to vašej han­by zdedíte dvoj­itý podiel, na­mies­to po­tupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvoj­násob­ný podiel, budete mať večnú radosť. 8 Ja, Hos­podin, milujem právo, nenávidím lup prinesený na spaľovanú obetu, ver­ne ich od­mením podľa skut­kov a uzav­riem s nimi večnú zmluvu. 9 Známe bude ich po­kolenie medzi po­han­mi a ich po­tom­stvo medzi národ­mi. Všet­ci, čo ich uvidia, spoz­najú, že sú po­tom­stvom, ktoré požeh­náva Hos­podin. 10 Radost­ne budem jasať v Hospodinovi, duša mi za­plesá v mojom Bohu, pre­tože ma za­odel rúchom spásy, plášťom spravod­livos­ti ma za­halil; ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený tur­ban a ako snúbenicu ok­rášlenú skvos­tmi. 11 Lebo ako zem vy­háňa svoje rast­liny a ako záh­rada dá vy­klíčiť svoj­mu semenu, tak Pán, Hos­podin dá vy­klíčiť spravod­livos­ti a chvále pred všet­kými národ­mi.

EkumenickýIzaiáš61

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček