EkumenickýIzaiáš36

Izaiáš

Výprava Sancheríba proti Jeruzalemu1 V štrnástom roku kráľa Chiz­kiju pri­tiahol asýr­sky kráľ San­cheríb proti všet­kým opev­neným mes­tám Jud­ska a zau­jal ich. 2 Asýr­sky kráľ po­slal rabšaka z Lakíša ku kráľovi Chiz­kijovi s početným voj­skom do Jeruzalema. Po­stavil sa pri vodovode Hor­ného ryb­níka, na ces­te, ktorá vedie k Poľu práča. 3 Vy­šiel k nemu správ­ca paláca El­jákim, syn Chil­kiju, pisár Šeb­na a kan­celár Jóach, syn Ásafa. 4 Rabšake im po­vedal: Po­vedz­teže Chiz­kijovi: Tak­to hovorí veľký kráľ, asýr­sky kráľ: Čo je to, do čoho skladáš dôveru? 5 Naz­dávaš sa, že samo slovo je už rada a sila do boja? Na koho sa spoliehaš, že sa búriš proti mne? 6 Spoliehaš sa na tú nalomenú trs­tinu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu opiera, voj­de do dlane a pre­pich­ne ju? Taký je faraón, egypt­ský kráľ, ku všet­kým, ktorí sa na neho spoliehajú. 7 Ak mi hovoríš: Hos­podinovi, nášmu Bohu, dôverujeme! — Či to nie je ten, ktorého výšiny a ol­táre od­stránil Chiz­kija a po­tom po­vedal Jud­sku a Jeruzalemu: Pred tým­to ol­tárom sa budete klaňať? 8 Stav sa teda s mojím pánom, asýr­skym kráľom! Dám ti dvetisíc koní, si schop­ný dať na ne jazd­cov? 9 Po­tom ako by si od­razil čo len naj­menšieho mies­to­držiteľa z najmenších služob­níkov môj­ho pána, aj keď sa spoliehaš na Egypt, na jeho vozy a jazd­cov? 10 Či som teraz bez Hos­podina pri­tiahol do tej­to krajiny, aby som ju zničil? Veď Hos­podin mi po­vedal: Vy­tiah­ni proti tej­to krajine a znič ju. 11 Vtedy El­jákim, Šeb­na a Jóach od­vetili rabšakovi: Rozp­rávaj sa so svojimi služob­ník­mi po aramej­sky, lebo my tak roz­umieme. Nehovor s nami po jud­sky pred ľudom, ktorý je na hrad­bách! 12 Rabšake od­povedal: Či ma môj pán po­slal, aby som hovoril tieto slová tvoj­mu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na múre, aby spolu s vami jed­li svoje výkaly a pili svoj moč? 13 Po­tom sa rabšake po­stavil a sil­ným hlasom zvolal po jud­sky: Čuj­te slová veľkého kráľa, asýr­skeho kráľa! 14 Tak­to hovorí kráľ: Nech vás Chiz­kija ne­klame, lebo vás ne­môže oslobodiť. 15 Nech vám Chiz­kija nedodáva nádej v Hospodina, keď hovorí: Určite nás Hos­podin vy­slobodí a toto mes­to sa nedos­tane do ruky asýr­skeho kráľa. 16 Ne­počúvaj­te Chiz­kiju, lebo asýr­sky kráľ hovorí tak­to: Uzav­rite so mnou zmluvu a vy­j­dite ku mne! Po­tom každý bude jesť svoje hroz­no, každý bude jesť svoje figy a každý bude piť vodu zo svojej stud­ne, 17 kým ne­prídem a ne­od­vediem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a vína. 18 Nech vás Chiz­kija nezavádza, keď hovorí: Hos­podin nás vy­slobodí! Azda nie­ktorý spomedzi bohov národov vy­slobodil svoju krajinu z rúk asýr­skeho kráľa? 19 Kde sú bohovia Chamátu a Ar­pádu? Kde sú bohovia Sefar­vajima? Či vy­slobodili Samáriu z mojej ruky? 20 Ktorý zo všet­kých bohov tých­to krajín vy­slobodil svoju krajinu z mojej ruky? A vari Hos­podin vy­slobodí Jeruzalem z mojej ruky? 21 Stích­li a ne­od­povedali ani slova, lebo tak znel kráľov roz­kaz: Ne­od­povedaj­te mu! 22 Vtedy prišiel Chil­kijov syn El­jákim, správ­ca paláca, pisár Šeb­na a kan­celár Jóach, syn Ásafa, k Chizkijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu slová rabšaka.

EkumenickýIzaiáš36

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček