EkumenickýIzaiáš32

Izaiáš

Kráľovstvo spravodlivosti1 Kráľ bude spravod­livo panovať, kniežatá budú vlád­nuť podľa práva. 2 Každý z nich bude ako skrýša pred vet­rom a ú­kryt pred lejakom, budú ako vod­né prúdy na suchom mies­te, ako tieň mohut­nej skaly vo vy­pra­hnutej krajine. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú za­streté a uši tých, čo počujú, budú načúvať. 4 Srd­ce unáh­lených nadobud­ne roz­vahu a jazyk zajakavých od­razu pre­hovorí správ­ne. 5 Bláz­na už nebudú volať šľachet­ným ani pod­liaka nenaz­vú statočným. 6 Veď blázon hovorí bláz­nov­stvo a jeho srd­ce snuje ne­právosť, koná bez­božne a rúhavo hovorí proti Hos­podinovi, hlad­ného necháva lačnieť a smäd­nému nedop­raje nápoj. 7 Pros­tried­ky pod­liaka sú zlé, strojí ú­klady, ako by zničil bied­neho falošnými rečami, hoci chudob­ný sa do­voláva práva. 8 Šľachet­ný zmýšľa šľachet­ne a v šľachetnosti vy­tr­vá. Výstraha ženám9 Sebavedomé ženy, vstaňte a počúvaj­te môj hlas! Ľah­kover­né dcéry, čuj­te moju reč! 10 Do roka a do dňa sa budete triasť, vy ľah­kover­né, vinob­ranie sa už skončilo, oberačka viac nebude. 11 Chvej­te sa, vy sebavedomé, tras­te sa, ľah­kover­né! Vy­zlečte sa a ob­nažte, opášte si bed­rá. 12 Bite sa do pŕs, pre­tože nád­her­né polia, úrod­ný vinič, 13 pôda môj­ho ľudu za­ras­tie tŕním a bodľačím, áno, aj všet­ky jasajúce domy i plesajúce mes­to. 14 Palác bude opus­tený, hluk mes­ta umĺk­ne, náv­ršie so strážnou vežou sa navždy stane vy­pra­hnutým mies­tom, pasien­kom stád na radosť divých oslov. Čas spásy15 Až bude na nás vy­liaty Duch z výsosti, z púšte sa stane ovoc­ný sad a ten sad budú po­kladať za les. 16 Na púšti bude pre­bývať právo, v sade sa usíd­li spravod­livosť. 17 Po­koj bude dielom spravod­livos­ti a jej vý­sled­kom bude po­hoda i bez­pečnosť naveky. 18 Môj ľud bude bývať v pokojných príbyt­koch, v bezpečných obyd­liach, na mies­tach bez­starost­ného od­počin­ku, 19 aj keby les zničilo krupobitie a mes­to bolo ú­pl­ne zničené. 20 Blaho­slavení ste, keď sejete všade tam, kde je vlaha, a voly a osly nechávate voľne po­behovať.

EkumenickýIzaiáš32

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček