EkumenickýIzaiáš64

Izaiáš

1 ako keď oheň spaľuje raždie a zo­vrie vodu, aby si dal po­znať tvoje meno svojim ne­priateľom. Nech sa trasú pred tebou národy. 2 Keď si robil divy, ne­očakávali sme ich a zo­stúpil si, pred tebou sa vr­chy roz­liali. 3 Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko ne­videlo, žeby iný boh ok­rem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. 4 Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravod­livosť a na tvojich ces­tách spomína na teba. Hľa, ty si sa hneval a my sme hrešili, no na od­vekých ces­tách môžeme byť spasení. 5 Všet­ci sme boli ako nečis­tí, všet­ky naše spravod­livé skut­ky boli ako poškvr­nené rúcho, všet­ci sme zväd­li ako lís­tie, naše viny nás od­nášali ako vietor. 6 Ni­kto ne­vzýva tvoje meno, ne­prebúdza sa, aby sa pri­pútal k tebe, lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. 7 Teraz však, Hos­podin, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvor­ca, všet­ci sme dielom tvojej ruky. 8 Ne­hnevaj sa pri­veľmi, Hos­podin, ne­spomínaj už viac vinu. Hľa, po­zri, všet­ci sme tvoj ľud. 9 Tvoje sväté mes­tá sa stali púšťou, Sion sa stal púšťou a Jeruzalem rumovis­kom. 10 Náš svätý a sláv­ny dom, v ktorom ťa chválili naši ot­covia, stal sa zhorenis­kom a všet­ko, čo nám bolo milé, stalo sa zbúranis­kom. 11 Azda chceš byť po tom všet­kom zdržan­livý? Chceš mlčať a tak veľmi nás ponižovať?

EkumenickýIzaiáš64

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček