EkumenickýIzaiáš7

Izaiáš

Znamenie pre Acháza1 V časoch jud­ského kráľa Acháza, syna Jótama, Uzzijov­ho syna, aramej­ský kráľ Recín a iz­rael­ský kráľ Pekach, Remal­jov syn, vy­tiah­li do boja proti Jeruzalemu, ale ne­vládali ho poraziť. 2 Vtedy oznámili Dávidov­mu domu: Aram ob­sadil Ef­rajim. Rozo­chvelo sa jeho srd­ce i srd­ce jeho ľudu, ako sa chvejú stromy od vet­ra. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal Izai­ášovi: Choďte ty a tvoj syn Šeár Jášub v ústrety Acházovi až na koniec vodovodu Hor­ného ryb­níka, na ces­tu k Poľu práča. 4 Po­vedz mu: Daj si po­zor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srd­ce ne­ochab­ne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu a kvôli Remal­jov­mu synovi. 5 Pre­tože Aram, Ef­rajim a syn Remal­ju sa do­hod­li proti tebe a po­vedali si: 6 Vy­tiah­nime proti Jud­sku a za­strašme ho, zís­kaj­me ho na svoju stranu a ustanov­me v ňom za kráľa Tabealov­ho syna! 7 Toto hovorí Pán, Hos­podin: Ne­us­kutoční sa to, ne­stane sa tak, 8 aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damas­ku Recín! O šesťdesiatpäť rokov bude Ef­rajim zničený, nebude národom, 9 aj keď hlavou Ef­rajima je Samária a hlavou Samárie syn Remal­ju! Ak ne­uveríte, ne­ob­stojíte! Emanuel10 Hos­podin do­dal pre Acháza tieto slová: 11 Žiadaj si znamenie od Hos­podina, svoj­ho Boha, či už hl­boko v podsvetí, či hore na výsos­tiach! 12 Acház však po­vedal: Nebudem žiadať, nebudem po­kúšať Hos­podina. 13 Po­tom prorok po­vedal: Počuj­teže, dom Dávidov! Či vám ne­stačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môj­ho Boha? 14 Pre­to sám Pán vám dá znamenie: Hľa, pan­na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozo­znávať zlé od dob­rého, 16 lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozo­znávať zlé od dob­rého, bude opus­tená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. 17 Hos­podin pri­vedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvoj­ho otca také dni, akých nebolo odo dňa, keď sa Ef­rajim od­tr­hol od Jud­ska — totiž asýr­skeho kráľa. 18 V ten deň Hos­podin za­pís­ka na muchy, ktoré sú v končinách riek Egyp­ta, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všet­ky sa usadia v spustnutých dolinách, v skalných trh­linách, v každom tŕní a na každom pasien­ku. 20 V ten deň brit­vou najatou spoza Euf­ratu Pán asýr­skym kráľom oholí hlavu a chl­py nôh, ba ostrihá aj bradu. 21 V ten deň si človek bude chovať kravičku a dve ovečky, 22 pre­tože budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu. Každý, kto zo­stane v krajine, bude jesť smotanu a med. 23 V ten deň každé mies­to, na ktorom je tisíc viničných kmeňov za tisíc striebor­ných, zmení sa na tŕnie a bodľačie. 24 Budú tam chodiť so šíp­mi a s lukom, lebo celá krajina bude tŕním a bodľačím. 25 Na nijaké úbočia okopávané motykou ne­vk­ročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím. Stanú sa mies­tom, na ktoré sa vy­háňa dobytok, po ktorom šliapu stáda.

EkumenickýIzaiáš7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček