EkumenickýIzaiáš45

Izaiáš

Kýros, Hospodinov pomazaný1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvoľnil opas­ky z bedier kráľov, aby som pred ním ot­voril vráta a brány nezos­tali za­tvorené. 2 Ja pôj­dem pred tebou a vy­rov­nám kop­ce, bron­zové vráta roz­lámem a želez­né závory dolámem. 3 Vy­dám ti po­klady ukryté v temnotách a cen­nos­ti zo skrýš, aby si vedel, že ja som Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý ťa volám po mene. 4 Kvôli môj­mu sluhovi Jákobovi a kvôli Iz­raelu môj­mu vy­volenému som ťa po­menoval, a hoci si ma ne­poz­nal, dal som ti čest­né meno. 5 Ja som Hos­podin, iného niet. Ok­rem mňa niet Boha. Opásal som ťa, hoci si ma ne­poz­nal. 6 Aby si od východu sln­ka i od jeho západu uvedomili, že ok­rem mňa niet iného. Ja som, Hos­podin, iného niet. 7 Utváram svet­lo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hos­podin, to všet­ko tvorím. 8 Ros­te, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravod­livosť, ot­vor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vy­pučí spravod­livosť. Ja, Hos­podin, som to všet­ko stvoril. 9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvor­com, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, po­vedať: Čo robíš? V tvojej práci niet zručnos­ti. 10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlast­nými rukami roz­tiahol nebesá a všet­kým ich vojom som dal príkaz. 13 Ja som ho vzbudil v spravodlivosti, vy­rov­nám všet­ky jeho ces­ty. On po­staví moje mes­to a pre­pus­tí mojich zajat­cov bez platenia a darov, hovorí Hos­podin zá­stupov. 14 Tak­to hovorí Hos­podin: Výťažok Egyp­ta a zisk Kúša i Sabeji, uras­tení muži, prídu k tebe a budú tvoji. Za tebou pôj­du v okovách, pred tebou sa sklonia a k tebe sa budú mod­liť: Len u teba je Boh, ničotou sú bohovia. 15 Na­ozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Iz­raela, spasiteľ. 16 Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel. 17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky. 18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies: On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upev­nil. Ne­stvoril ju pus­tú, ale na bývanie ju utvoril. Ja som Hos­podin a iného niet. 19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé. 20 Zhromaždite sa a príďte, pri­stúp­te spolu, za­chránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené mod­ly a mod­lia sa k bohu, ktorý ne­pomôže. 21 Oznám­te to, pred­ložte a poraďte sa spolu: Kto toto zves­toval od začiat­ku a oznamoval od­dáv­na? Či nie ja som Hos­podin? Iného Boha ok­rem mňa niet. Ok­rem mňa niet Boha pravého a za­chraňujúceho. 22 Ob­ráťte sa ku mne a za­chráňte sa, všet­ky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet! 23 Na seba som pri­sahal. Z mojich úst vy­šla spravod­livosť, slovo, ktoré sa ne­vráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a pri­sahať bude každý jazyk. 24 Len v Hospodinovi — po­vedia mi — je spravod­livosť a moc. K nemu prídu a za­han­bia sa všet­ci, čo proti nemu hor­lili. 25 Vďaka Hos­podinovi zís­ka spravod­livosť, v ňom bude os­lávené celé po­tom­stvo Iz­raela.

EkumenickýIzaiáš45

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček