EkumenickýJeremiáš1

Jeremiáš

Úvod1 Reči Jeremiáša, syna Chil­kiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine. 2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády 3 a v dňoch jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, až do kon­ca jedenás­teho roka jud­ského kráľa Cid­kiju, Joziášov­ho syna, až do od­vlečenia Jeruzalema v piatom mesiaci. Povolanie proroka4 Slovo Hos­podina mi za­znelo tak­to: 5 Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, po­znal som ťa; skôr než si vy­šiel z lona, po­svätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre po­hanov. 6 Po­vedal som: Pane môj, Hos­podin, veď ne­viem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. 7 Hos­podin mi však po­vedal: Nehovor, ja som chlapec, lebo pôj­deš, ku komukoľvek ťa pošlem a po­vieš všet­ko, čo ti pri­kážem! 8 Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vy­slobodil — znie výrok Hos­podina. 9 Po­tom Hos­podin vy­strel ruku a dot­kol sa mi úst. Hos­podin mi po­vedal: Po­zri, vložil som svoje slová do tvojich úst. 10 Ustanovil som ťa dnes nad národ­mi a nad kráľov­stvami, aby si vy­tr­hával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. Dve videnia pri povolaní11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina tak­to: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som od­povedal: Vidím prút man­dľov­níka. 12 Hos­podin mi po­vedal: Dob­re si videl, pre­tože bdiem nad svojím slovom, aby som ho spl­nil. 13 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina druhý raz tak­to: Čo vidíš? Po­vedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec a jeho ot­vor je od severu. 14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny. 15 Veď za­volám na všet­ky kmene kráľovs­tiev na severe — znie výrok Hos­podina. Prídu a každý si po­staví trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všet­kým hrad­bám do­okola a proti všet­kým jud­ským mes­tám. 16 Po­tom vy­nesiem svoj roz­sudok nad nimi pre všet­ku ich zlobu, pre­tože ma opus­tili, pálili kadid­lo cudzím bohom a klaňali sa výt­voru svojich rúk. 17 Ty si však opáš bed­rá, vstaň a po­vedz im všet­ko, čo som ti pri­kázal! Ne­maj pred nimi strach, aby som ťa nimi ne­na­strašil! 18 Po­zri, ja som ťa dnes urobil opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom a bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Jud­ska a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 Budú proti tebe bojovať, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou — znie výrok Hos­podina — aby som ťa za­chránil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček