EkumenickýIzaiáš46

Izaiáš

Bezmocnosť modiel1 Bél padol na kolená, na­kláňa sa Nebó Ich mod­ly sa do­stali na zvieratá a dobytok, to, čo ste nosili vy, ne­sú ako bremeno ustaté zvieratá. 2 Na­klonili sa, spolu kles­li na kolená, ne­vládali za­chrániť bremeno. Oni sami idú do zajatia. 3 Počúvaj­te ma, dom Jákobov a celý zvyšok domu Iz­raela: Vy, čo ste nosení od mat­kin­ho života a dvíhaní od mat­kin­ho lona. 4 Ja som až do vašej staroby ten is­tý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vy­slobodím. 5 Ku komu ma prirov­náte, pri­meriate a pri­podob­níte, aby sme boli rov­ní? 6 Tí, čo sypú zlato z mešca a na váhe vážia strieb­ro, naj­mú zlievača a on z nich urobí boha. Koria sa mu a klaňajú. 7 Zdvih­nú ho na plece a budú ho niesť. Keď ho zložia, zo­stane stáť a ne­poh­ne sa z miesta. Ak nie­kto k nemu volá, ne­od­povedá, z jeho úz­kos­ti ho ne­vys­lobodí. 8 Pamätaj­te na to a vzmužte sa, vez­mite si to k srdcu, od­pad­líci! 9 Pamätaj­te na pred­chádzajúce veci od večnos­ti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a ni­kto nie je ako ja. 10 Od počiat­ku oznamujem budúc­nosť, od pradáv­na to, čo sa ešte ne­stalo. Hovorím: Môj zámer tr­vá, všet­ko čo chcem, urobím. 11 Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý spl­ní môj zámer. Čo som po­vedal, to iste vy­pl­ním, čo som na­plánoval, to určite urobím. 12 Počúvaj­te ma, vy po­výšení v srdci, čo ste ďaleko od spravod­livos­ti. 13 Pri­blížil som svoju spravod­livosť, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Na Si­one dám spásu a Iz­raelu svoju slávu.

EkumenickýIzaiáš46

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček