EkumenickýIzaiáš38

Izaiáš

Uzdravenie Chizkiju a jeho chválospev1 V tých dňoch Chiz­kija smr­teľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­daj nariadenia svoj­mu domu, lebo zo­mrieš, ne­os­taneš nažive! 2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal. 4 Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo: 5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov. 6 Vy­slobodím teba i toto mes­to z rúk asýr­skeho kráľa a budem toto mes­to ochraňovať. 7 A toto ti bude znamením od Hos­podina, že Hos­podin spl­ní slovo, ktoré ti dal. 8 Po­zri, o desať stupňov vrátim tieň, ktorý po­stúpil po stupňoch Acházových sl­nečných hodín. Sln­ko sa po­tom vrátilo na sl­nečných hodinách o desať stupňov, o ktoré pred­tým po­stúpilo. 9 Ďakov­ná pieseň jud­ského kráľa Chiz­kiju, keď bol chorý a vy­zdravel zo svojej choroby. 10 Ja som po­vedal: V polovici svojich dní musím odísť, do brán pod­svetia som vy­kázaný na zvyšok mojich rokov. 11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hos­podina v krajine živých, ne­uz­riem už človeka medzi obyvateľmi sveta. 12 Môj príbytok je str­hnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pas­tier­sky stan. Ako tkáč som dot­kal svoj život, veď si ma od­strihol od vlák­na. Vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas. 13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas. 14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on po­vedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všet­ky svoje roky, aj keď mám hor­kosť v duši. 16 Pane, žijem, lebo moje srd­ce dôveruje tebe, len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­praj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát. 18 Veď pod­svetie ťa nebude velebiť ani sm­rť ťa nebude chváliť a tí, čo zo­stupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju ver­nosť. 19 Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes; otec synom zves­tuje tvoju ver­nosť. 20 Hos­podin ma za­chránil, pre­to chcem hrať na strunové nás­troje po všet­ky dni svoj­ho života pred domom Hos­podina. 21 Vtedy Izai­áš po­vedal: Nech vez­mú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa. 22 Nato Chiz­kija po­vedal: Čo bude znamením, že pôj­dem do domu Hos­podina?

EkumenickýIzaiáš38

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček