EkumenickýIzaiáš23

Izaiáš

Výrok proti Týru1 Výrok proti Týru: Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo sú zničené domy; do­zvedeli sa o tom, keď prišli z krajiny Kit­tejov. 2 Zmĺk­nite, obyvatelia po­brežia, sidon­skí kup­ci, more­plav­ci, ktorí ťa na­pĺňali. 3 Cez veľké vody pri­chádzalo zrno zo Šíchora, úroda od Nílu bola jeho zis­kom, stal sa tržnicou národov. 4 Han­bi sa, Sidon, lebo pre­hovorilo more i mor­ská pev­nosť: Ne­mala som pôrod­né boles­ti ani som nerodila, ne­vychovala som mladíkov ani som sa ne­venovala pan­nám. 5 Keď príde o tom správa do Egyp­ta, budú skľúčení z toho, čo počujú o Týre. 6 Choďte do Taršíša, kvíľte, obyvatelia po­brežia! 7 To je to vaše jasajúce mes­to, ktoré má pôvod od­pradáv­na a ktoré vied­li jeho nohy usadiť sa v diaľavách? 8 Kto tak­to roz­hodol o Týre, čo odo­vzdával koruny, ktorého kup­ci boli kniežatami a ob­chod­níci uznávaní na zemi? 9 Roz­hodol to Hos­podin zá­stupov, aby po­koril pýchu a všet­ku nád­heru a po­hr­dol všet­kými uznávanými zeme. 10 Ob­rábaj svoju krajinu, dcéra Taršíša, prí­stavu už niet! 11 Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti. 12 Po­vedal: Už viac ne­plesaj, utláčaná pan­na, dcéra Sidonu! Vstaň, pre­plav sa ku Kit­tejom, ale ani tam nebudeš mať po­koj. 13 Po­zri na krajinu Chal­dejov, ten­to národ tu už nie je, Asýria ju urobila mies­tom pre divú zver. Po­stavili ob­liehacie veže, zrúcali jej paláce, mes­to ob­rátili na ru­iny. 14 Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo vaše pev­nos­ti sú zničené. 15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke: 16 Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka, pek­ne hraj, veľa spievaj, nech si spomenú na teba. 17 Po sedem­desiatich rokoch Hos­podin navštívi Týrus, ktorý sa vráti k svojmu zárob­ku a bude smil­niť so všet­kými kráľov­stvami sveta na zemi. 18 Jeho zisk a zárobok sa však stane svätým vlast­níc­tvom Hos­podina. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude pat­riť tým, čo bývajú pred Hos­podinom, aby sa do sýtos­ti najed­li a dob­re sa ob­liek­li.

EkumenickýIzaiáš23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček