EkumenickýIzaiáš13

Izaiáš

Proroctvo proti Babylonu1 Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn. 2 Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat. 3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou. 4 Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja. 5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho. 7 Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce. 8 Preľak­nú sa, za­chvátia ich kŕče a boles­ti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú po­zerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 9 Hľa, deň Hos­podina pri­chádza, ukrut­ný, s hrôzou a roz­páleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenis­ko a jej hriešnikov z nej vy­hubil! 10 Pre­tože hviez­dy nebies a ich súh­vez­dia ne­vydajú svet­lo, sln­ko sa za­tmie pri východe a mesiac sa nezas­kvie svet­lom. 11 Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov. 12 Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru. 13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev. 14 Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ov­ce, ktoré nik ne­stráži, a každý bude bežať do svojej krajiny. 15 Každý, koho do­pad­nú, bude pre­bod­nutý, a každý, koho do­chytia, pad­ne mečom. 16 Pred ich očami im ro­zdr­via deti, vy­plienia im domy a znásil­nia ženy. 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia strieb­ro a v zlate ne­majú záľubu. 18 Ich kuše ro­zdr­via mladíkov a nezľutujú sa nad plodom života, ich oko sa ne­zmiluje nad deťmi. 19 Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná okrasa Chal­dejov, po­chodí, ako keď Boh roz­vrátil Sodomu a Gomoru. 20 Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia. 21 Bude tam síd­liť púšt­na zver, ich domy za­pl­nia sovy; budú sa tam zdržiavať pšt­rosy a príšery tam budú po­skakovať. 22 Hy­eny budú za­výjať v ich palácoch a šakaly v chrámoch roz­koše. Za­krát­ko príde jeho čas, jeho dni sa ne­predĺžia.

EkumenickýIzaiáš13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček