EkumenickýIzaiáš3

Izaiáš

Rozvrat a trest1 Hľa, Pán, Hos­podin zá­stupov, od­níma Jeruzalemu a Jud­sku všet­ku oporu a pod­poru, všet­ku zásobu chleba a všet­ku zásobu vody, 2 hr­dinu i bojov­níka, sud­cu i proroka, vešt­ca i star­ca, 3 veliteľa päťdesiatich i hod­nos­tára, porad­cu, zručného umel­ca a znal­ca v zaklínaní. 4 Za kniežatá im dám chlap­cov a za­vlád­ne nad nimi samopaš. 5 V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svoj­ho blížneho, chlapec bude bez­očivý k starcovi a pod­liak k váženému mužovi. 6 Nie­kto chytí svoj­ho brata v dome otca a po­vie: Máš plášť, buď naším vod­com a vlád­ni nad touto roz­valinou! 7 V ten deň od­povie tak­to: Nebudem vaším liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa, ne­urobíte zo mňa vod­cu ľudu! 8 Jeruzalem sa totiž rúca, Jud­sko padá, lebo ich reč a skut­ky sú proti Hos­podinovi, čím provokujú jeho vznešený po­hľad. 9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie. 10 Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov. 11 Beda bez­božným, bude sa im zle vodiť; do­stanú od­menu podľa skut­kov svojich rúk. 12 Utláčateľmi môj­ho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­covia, ces­tu, ktorou kráčaš, mätú. 13 Hos­podin vstáva, aby riešil spor, dvíha sa, aby súdil národy. 14 Hos­podin začína súd nad staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, v dome máte korisť od úbožiaka. 15 Čo s vami? Gniavite môj ľud a dr­víte tváre úbožiakov — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov. Pýcha sionských dcér16 Hos­podin hovorí: Pre­tože sa dcéry Si­ona vy­vyšujú, vy­kračujú si, naťahujú krk, očami blúdia sem a ta, kráčajú zvod­nou chôdzou a cen­gajú re­tiaz­kami na nohách: 17 Pán dá oprašivieť temenu dcér Si­ona, Hos­podin ob­naží ich čelo. 18 V ten deň Pán od­stráni oz­doby: šper­ky z nôh, diadémy a mesiačiky, 19 náušnice, náram­ky a závoje, 20 tur­bany, re­tiaz­ky z nôh, stužky, voňav­ky a taliz­many, 21 prs­tene a krúžky z nosa, 22 rúcha, plášte, šat­ky a vrecúška, 23 zrkad­lá, košieľky, čelen­ky a štóly. 24 Na­mies­to vône bude zápach a mies­to opas­ka po­v­raz; na­mies­to kučier bude plešina, mies­to nád­her­ných šiat vrecovina a na­mies­to krásy vy­pálený znak. 25 Tvoji muži pad­nú mečom a tvoji hr­dinovia vo voj­ne. 26 Dcéra Sion bude spus­tošená sedieť na zemi, jej brány budú kvíliť a smútiť.

EkumenickýIzaiáš3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček