EkumenickýIzaiáš25

Izaiáš

Chválospev vykúpených1 Hos­podin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil ob­divuhod­né veci, tvoje od­veké plány sú ver­né a prav­divé. 2 Veď si zmenil mes­to na kopu trosiek, opev­nené mes­to na zrúcaninu. Paláca cudzin­cov v meste už navždy niet, nebude vy­budovaný. 3 Pre­to ti moc­ný ľud bude vzdávať úc­tu, mes­tá krutých národov sa ťa budú báť. 4 Veď si bol pev­nosťou pre chudob­ného, baštou pre bied­neho v jeho úz­kos­ti, ú­krytom pred búr­kou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr, 5 ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzin­cov ako páľavu v tieni mraku, stl­mil si spev tyranov. 6 Hos­podin zá­stupov pri­pravil na tom­to vr­chu všet­kým národom hos­tinu s vyberanými jed­lami a vínami, s výdatnými jed­lami a naj­lepšími vínami. 7 Na tom­to vr­chu od­stráni závoj, ktorý za­haľuje všet­kých ľudí, pri­krýv­ku, čo za­krýva všet­ky národy. 8 Navždy po­hl­tí sm­rť a Pán, Hos­podin, zo­trie slzu z každej tváre, od­stráni po­tupu svoj­ho ľudu z celej zeme, lebo Hos­podin pre­hovoril. 9 V ten deň sa po­vie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hos­podin, v neho sme dúfali, jasaj­me a raduj­me sa z jeho spásy! 10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku. 11 Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk. 12 Tvoje vy­soké opev­nené múry zníži, zrazí, zvrh­ne na zem až do prachu.

EkumenickýIzaiáš25

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček