EkumenickýIzaiáš35

Izaiáš

Návrat verných na Sion1 Teš sa, pláň a pu­statina, plesaj, púšť a rozk­vit­ni ako šaf­ran! 2 Pre­kvitať bude a plesať, áno, za­plesá a zajasá, prij­me slávu Libanonu, nád­heru Kar­melu a Šárona. Oni uvidia Hos­podinovu slávu, velebu nášho Boha. 3 Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená! 4 Po­vedz­te malomyseľným: Vzchop­te sa, neboj­te sa! Po­zrite, váš Boh! Príde s pomstou, Božou od­platou, on sám príde, aby vás za­chránil. 5 Vtedy sa ot­voria oči slepých aj uši hluchých sa ot­voria. 6 Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk ne­mého za­plesá, lebo vy­vrú vody na púšti a po­toky na pu­statine. 7 Vy­sc­hnutá zem sa stane jazerom, vy­pra­hnutá pôda prameňom vôd a na mies­te, kde od­počívali šakaly, bude tráva, tŕs­tie a šašina. 8 Bude tam chod­ník, ces­ta, tá, čo sa bude volať svätou ces­tou, po ktorej nečis­tý ne­prej­de, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôj­de, a jed­noduchí na nej nezb­lúdia. 9 Nebude tam lev a ne­vs­túpi na ňu dravá zver; nijaká sa tam nenáj­de, iba vy­kúpení tade pôj­du. 10 Vrátia sa tí, ktorých oslobodil Hos­podin, s jasotom prídu na Si­on. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot zís­kajú a po­minie smútok a vzdychanie.

EkumenickýIzaiáš35

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček