EkumenickýIzaiáš27

Izaiáš

1 V ten deň Hos­podin krutým mečom, veľkým a moc­ným, po­tres­tá Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, skrúteného hada, a za­bije draka z mora. Hospodinova vinica2 V ten deň bude vinica úrod­ná, ospevuj­te ju! 3 Ja, Hos­podin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju ne­poškodili, v noci i vo dne ju strážim. 4 Hnev ne­prechovávam. Keby mi za­rodila tŕnie a bodľačie, spolu by som ich spálil, vy­dal by som sa do boja proti nej; 5 alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzav­rie so mnou mier, nech mier so mnou uzav­rie. 6 V budúcich dňoch Jákob za­pus­tí korene, Iz­rael za­kvit­ne a roz­vinie sa, celú zem na­pl­ní ovocím. 7 Či ho ud­rel, ako ud­rel tých, čo udierali jeho? Vari bol za­bitý, ako boli za­bití jeho vrahovia? 8 Spor s ním Boh ukončil od­vr­hnutím, vy­hnan­stvom, zmietol ho svojím prud­kým dychom, ako keď fúka východ­ný vietor. 9 Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre. 10 Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy. 11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Pre­to sa nad ním jeho Stvoriteľ ne­zmiluje, jeho Tvor­ca ho ne­omilos­tí. Návrat rozptýlených12 V ten deň Hos­podin vy­mláti klasy od Euf­ratu až po Egypt­ský po­tok, vy však, Iz­raeliti, budete po­zbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň sa rozo­zvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozp­týlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hos­podinovi na svätom vr­chu v Jeruzaleme.

EkumenickýIzaiáš27

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček