EkumenickýIzaiáš50

Izaiáš

Hospodin nezapudil Izrael1 Tak­to hovorí Hos­podin: Kde je priepust­ný list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Hľa, pre svoje viny ste boli predaní a pre vaše zločiny bola pre­pus­tená vaša mat­ka. 2 Prečo? Prišiel som a nebolo ni­koho. Volal som a ni­kto sa ne­oz­val. Azda je moja ruka pri­krát­ka na zá­chranu? Či ne­mám do­sť sily vy­slobodzovať? Hľa, mojím po­kar­haním vy­suším more a rieky zmením na púšť, ryby v nich budú pách­nuť a zdoch­nú od smädu, lebo v nich niet vody. 3 Nebesá od­ievam čierňavou a z vrecoviny im robím odev. Tretia pieseň o Hospodinovom služobníkovi4 Pán, Hos­podin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného po­sil­niť slovom. Ráno čo ráno mi pre­búdza ucho, aby som počúval ako učeníci. 5 Pán, Hos­podin mi ot­voril ucho a ja som sa nebúril, späť som ne­us­túpil. 6 Chr­bát som na­stavil tým, čo bili, a líce tým, čo mi tr­hali bradu, tvár som si nezak­ryl pred po­tupou a slinou. 7 Pán, Hos­podin mi však po­máha, pre­to nebudem po­tupený. Pre­to som si za­tvr­dil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem za­han­bený. 8 Blíz­ko je ten, čo mi vy­môže spravod­livosť. Kto chce so mnou viesť spor? Po­stav­me sa zoči-voči! Kto je mojím žalob­com? Nech pri­stúpi ku mne! 9 Hľa, Pán, Hos­podin mi po­máha, kto ma ob­viní? Hľa, všet­ci sa zoderú ako rúcho, mole ich zožerú. 10 Kto z vás sa bojí Hos­podina, nech počúva hlas jeho služob­níka. Kto kráča v tmách a ne­má svet­la, nech dúfa v meno Hos­podina a spolieha sa na svoj­ho Boha! 11 Hľa, všet­ci, čo za­kladáte oheň a za­paľujete fak­le, vstúp­te do svet­la svoj­ho ohňa a medzi fak­le, ktoré ste za­pálili. Z mojej ruky sa vám to do­stalo, ľah­nete si na mies­to trápenia.

EkumenickýIzaiáš50

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček