EkumenickýIzaiáš1

Izaiáš

1 Videnie Izai­áša, Ámocov­ho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju, jud­ských kráľov. Nevďačný ľud2 Počuj­te nebesá, počúvaj zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni sa mi však spreneverili. 3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du, osol jas­le svoj­ho pána, ale Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nechápe. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili. 5 Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené. 6 Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po päty samá mod­rina, jaz­va a čer­stvá rana, opuc­hnutá, ne­ob­viazaná a ne­ošet­rená olejom. 7 Vaša krajina sa stala púšťou, vaše mes­tá sú do tla vy­pálené, vašu pôdu pred očami vy­žierajú cudzin­ci, je spus­tošená, cudzin­ci ju roz­vrátili. 8 Dcéra Sion zo­stala ako búd­ka vo vinici, ako chat­rč na uhor­kovom poli, ako ob­liehané mes­to. 9 Keby nám Hos­podin zá­stupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore. Pravá bohoslužba10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha. 11 Načo mi je množs­tvo vašich obiet? — po­vie Hos­podin. Som na­sýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vy­kŕmeného dobyt­ka; ne­mám v obľube krv teliat, jah­niat a koz­liat. 12 Keď pri­chádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje ná­dvoria? 13 Ne­prinášaj­te už bez­cen­nú obetu, od­por­né je mi kadid­lo, nov­mesiac, soboty a zvolané zhromaždenia. Ne­môžem vy­stáť zlo so sláv­nosťami! 14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie. 15 Aj keď vy­striete dlane, od­vrátim od vás svoj zrak; aj keď sa budete veľa mod­liť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú pl­né kr­vi. 16 Ob­myte sa, očis­tite sa, od­stráňte mi spred očí vaše zlé skut­ky; pre­staňte robiť zlo, 17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu! 18 Poďte, vy­jas­nime si to! — hovorí Hos­podin. Keby boli vaše hriechy ako šar­lát, zbelejú sťa sneh, a keby boli čer­vené ako pur­pur, budú ako vl­na. 19 Ak budete ochot­ne po­slúchať, budete jesť dob­ré dary zeme. 20 Ak sa však budete zdráhať a protiviť, po­hl­tí vás meč, lebo pre­hovorili Hos­podinove ús­ta. Očista Jeruzalema21 Ako sa z verného mes­ta stala ne­vies­t­ka? Bolo pl­né práva, pre­bývala v ňom spravod­livosť, no teraz sú v ňom vrahovia. 22 Tvoje strieb­ro sa znehod­notilo, tvoje víno je zriedené vodou. 23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­ci, spolok zlodejov, všet­ci milujú ú­platok, ženú sa za od­menami, sirôt sa nezas­tanú a žaloba vdovy k nim ne­príde. 24 Pre­to výrok Pána, Hos­podina zá­stupov, Moc­ného Iz­raela znie: Beda, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch, vy­pom­stím sa na svojich ne­priateľoch. 25 Ob­rátim proti tebe svoju ruku, lúhom vy­plavím tvoju nečis­totu, od­stránim všetok od­pad. 26 Vrátim ti sud­cov, ako boli kedysi, aj tvojich porad­cov ako voľakedy. Po­tom ťa na­zvú spravod­livým mes­tom, mes­tom ver­nos­ti. 27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou. 28 Záhuba vzbúren­com a hriešnikom! Tí, čo opus­tia Hos­podina, za­hynú. 29 Za­han­bíte sa pre po­svät­né duby, po ktorých ste tak túžili, budete sa pýriť za záh­rady, ktoré ste si vy­brali. 30 Budete ako dub, z ktorého opadáva lís­tie, ako záh­rada, ktorá je bez vody. 31 Moc­nár bude ako paz­derie a jeho dielo ako is­kra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí.

EkumenickýIzaiáš1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček