EkumenickýIzaiáš19

Izaiáš

Výrok proti Egyptu1 Výrok proti Egyp­tu: Hľa, Pán sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Mod­ly Egyp­ta sa pred ním trasú a srd­ce Egyp­ta sa v hrudi roz­tápa. 2 Popudím Egypťanov medzi sebou, budú bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 3 Egypt stratí od­vahu, pre­kazím ich plány a prídu sa vy­zvedať k modlám, k zaklínačom, vy­volávačom duchov a vešt­com. 4 Vy­dám Egypt do rúk krutých pánov, moc­ný kráľ bude nad nimi vlád­nuť — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov. 5 Budú vy­sušené vody mora, rieka ú­pl­ne vy­schne. 6 Jej prítoky budú pách­nuť, rieky Egyp­ta kles­nú a vy­schnú, šachorie a trs­tina zväd­nú. 7 Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude. 8 Rybári budú žialiť, smútiť budú všet­ci, čo hádžu udicu do Nílu, tí, čo spúšťajú sieť na vodu, budú chrad­núť. 9 Za­han­bia sa tí, čo spracúvajú ľan, zbled­nú tí, čo ho češú a pradú. 10 Zdr­vení budú tí, čo ho majú tkať, všet­ci náden­níci budú za­rmútení. 11 Aké sú len bláz­nivé kniežatá Coánu, ako hlúpo radia múd­ri rad­covia faraóna. Ako môžete vravieť faraónovi: Som syn mudr­cov, syn dáv­nych kráľov? 12 Kdeže sú tvoji mudr­ci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, ako roz­hodol Hos­podin zá­stupov o Egypte. 13 Zbláz­nili sa kniežatá Coánu, kniežatá Nófu sa dali zviesť, tí, čo boli oporou jeho kmeňov, za­vádzajú Egypt. 14 Hos­podin za­miešal medzi nich ducha roz­vratu, nechajú zblúdiť Egypt vo všet­kom jeho konaní, sú ako opilec, ktorý sa tac­ká v tom, čo vy­vrátil. 15 Egyp­tu sa ne­podarí nijaké dielo, či už ho vy­koná hlava alebo chvost, pal­mová ratolesť alebo trs­tina. 16 V ten deň bude Egypt ako ženy; bude sa triasť a báť hroziacej ruky Hos­podina zá­stupov, ktorou sa zaženie proti ne­mu. 17 Jud­ská krajina bude pre Egypt po­strachom; keď ju pred ním nie­kto čo len spomenie, bude sa báť, pre­tože Hos­podin zá­stupov tak­to o ňom roz­hodol. 18 V ten deň bude v egyptskej krajine päť miest, ktoré budú hovoriť kanaán­skym jazykom a pri­sahať na Hos­podina zá­stupov; jed­no z nich sa bude volať Zničené mes­to. 19 V ten deň bude Hos­podinov ol­tár v strede egypt­skej krajiny a Hos­podinov po­svät­ný stĺp pri jej hranici. 20 Bude znamením a svedec­tvom Hos­podinovi zá­stupov v egyptskej krajine: Ak budú proti utláčateľom volať k Hospodinovi, pošle im zá­chran­cu, aby ich bránil a vy­slobodil. 21 Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich. 22 Hos­podin bude biť Egypťanov, bude ich biť, ale ich aj uzdraví. Ob­rátia sa totiž k Pánovi; nechá sa nimi uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň bude viesť ces­ta z Egypta do Asýrie, takže Asýrčania budú chodiť do Egyp­ta a Egypťania do Asýrie; Egypťania spolu s Asýrčanmi budú slúžiť Pánovi. 24 V ten deň bude Iz­rael tretí pop­ri Egyp­te a Asýrii; budú upro­stred zeme požeh­naním, 25 ktorým bude žeh­nať Hos­podin zá­stupov: Buď požeh­naný, môj ľud Egypt, i dielo mojich rúk, Asýria, a moje dedičs­tvo, Iz­rael.

EkumenickýIzaiáš19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček