EkumenickýIzaiáš21

Izaiáš

Výrok proti Babylonu1 Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny. 2 Do­stal som hroz­né videnie: Zrad­ca zrádza, plieniteľ plieni. Po­vs­taň, Élam! Méd­sko, ob­liehaj! Urobím koniec všet­kému stonu. 3 Pre­to sa na­pl­nia moje bed­rá bôľom, chytia ma boles­ti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, Som vy­strašený, keď to vidím. 4 Myseľ mi blúdi, hrôzou sa trasiem, súm­rak, po ktorom som túžil, zmenil sa na po­strach. 5 Pri­krýva sa stôl, pre­stiera sa ob­rus, je sa a pije. Po­vs­taňte, kniežatá, po­mažte si štít! 6 Tak­to ku mne pre­hovoril Pán: Choď, po­stav hliad­ku! A čo vidí, nech oznámi! 7 Keď vidí jazd­cov, záp­rahy koní, jazd­cov na osloch a jazd­cov na ťavách, nech hľadí po­zor­ne, veľmi po­zor­ne. 8 Vtedy ten, čo hliad­koval, zvolal: Pane, na stráži stojím celý deň, na hliad­ku sa staviam každú noc. 9 Hľa, pri­chádza muž z jazdy, s ním záp­rahy koní, oznamuje a hovorí: Padol, padol Babylon a všet­ky podoby jeho bohov sú rozt­repané na zemi. 10 Môj zdr­vený a rozp­týlený ľud, čo som počul od Hos­podina zá­stupov, Boha Iz­raela, to vám oznamujem. Výrok proti Edómu11 Výrok proti Dúme: Volá ku mne zo Seíru: Strážnik, koľko ešte zo­stáva z noci, strážnik, koľko z noci uplynulo? 12 Strážnik hovorí: Pri­chádza ráno, ale ešte je noc. Ak sa chcete vy­zvedieť, vy­zvedaj­te sa, znova sa vráťte. Výrok proti Arábii13 Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať. 14 Obyvatelia krajiny Téma, prines­te vodu v ústrety smäd­nému, utečen­com vy­chádzaj­te v ústrety s chlebom, 15 veď ušli pred mečom, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred zápalom boja. 16 Tak­to mi po­vedal Pán: Do roka, ako sú roky náden­níka, skončí sa všet­ka sláva Kédaru. 17 Počet zo­stávajúcich lukov bojov­níkov Kédaru bude ne­patr­ný, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, pre­hovoril.

EkumenickýIzaiáš21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček