Ekumenický4. Mojžišova1

4. Mojžišova

Numeri

Sčítanie bojaschopných mužov1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal: 2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov. 4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra; 6 za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja; 7 za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba; 8 za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara; 9 za Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna; 10 za Jozefových synov: z Efrajimovcov Elíšama, syn Am­míhuda, a z Menaššeovcov Gam­líel, syn Pedácura; 11 za Ben­jamínov­cov Abídan, syn Gideóniho; 12 za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja; 13 za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána; 14 za Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela; 15 za Naf­táli­ov­cov Achíra, syn Énana. 16 Títo za­stupovali po­spolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Iz­raela. 17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov 18 a pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celú po­spolitosť. Po­tom sa dával za­pisovať do zo­znamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac, 19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti. Sčítanie podľa kmeňov20 Zo synov Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to. 22 Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 23 Zo Šimeónov­ho kmeňa ich na­počítali päťdesiat­deväťtisíc­tri­sto. 24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 25 Z Gádovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat. 26 Z Júdovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 27 Z Júdovho kmeňa ich na­počítali sedem­desiatštyritisícšesťs­to. 28 Z Jissákarovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 29 Z Jissákarovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatštyritisícštyris­to. 30 Zo Zebúlunov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 31 Zo Zebúlunov­ho kmeňa ich na­počítali päťdesiat­sedem­tisícštyris­to. 32 Z Jozefových synov: z Efrajimovcov sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 33 Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to. 34 Z Menaššeovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 35 Z Menaššeovho kmeňa ich na­počítali trid­saťd­vatisíc­dve­sto. 36 Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to. 38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto. 40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 41 Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to. 42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 43 Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to. 44 Toto sú tí, ktorých na­počítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Iz­raela: bolo to dvanásť mužov, po jed­nom z každej rodiny. 45 Všet­kých spočítaných boja­schop­ných Iz­raelitov podľa rodín, ktorí mali dvad­sať rokov a viac, 46 bolo teda šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat. 47 Lévi­ov­ci však podľa kmeňa svojich ot­cov neboli za­počítaní medzi nich. Povinnosti Léviho kmeňa48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 49 Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov. 50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedec­tva, všet­ko jeho náradie, i všet­ko, čo k nemu pat­rí. Budú nosiť príbytok aj všet­ko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť. 51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, prís­lušníci Léviho kmeňa ho rozo­berú a pri utáborení ho zase po­stavia. Ak sa k nemu pri­blíži nie­kto ne­povolaný, musí zo­mrieť. 52 Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva. 54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček