Ekumenický4. Mojžišova8

4. Mojžišova

Numeri

Svietnik1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­vedz Áronovi toto: Keď budeš na­stavovať lam­py, dbaj o to, aby tých sedem lámp os­vetľovalo pries­tor pred sviet­nikom. 3 Áron tak urobil. Na­stavil lam­py smerom do­predu, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 4 Sviet­nik bol zhotovený z tepaného zlata. Vy­tepal ho zo zlata; driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť sviet­nik podľa vzoru, aký mu ukázal Hos­podin. Svätenie Léviovcov5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Vy­ber Lévi­ov­cov spomedzi Iz­raelitov a očis­ti ich. 7 Očis­tíš ich tak­to: Po­krop ich očist­nou vodou; nech si brit­vou oholia celé telo, vy­perú si šaty a očis­tia sa. 8 Po­tom vez­mú mladého býčka a ako po­kr­movú obetu jem­nú múku za­miesenú olejom. Druhého mladého býčka vez­mi na obetu za hriech. 9 Po­tom pri­veď Lévi­ov­cov pred stan stretávania a zvolaj celú po­spolitosť Iz­raelitov. 10 Pri­veď Lévi­ov­cov pred Hos­podina a Iz­raeliti nech na nich položia ruky. 11 Po­tom nech Áron ponúk­ne Lévi­ov­cov Hos­podinovi ako obetu Iz­raelitov, aby moh­li slúžiť Hos­podinovi. 12 Po­tom nech Lévi­ov­ci položia ruky na hlavy býčkov a jed­ného z nich obetuj ako obetu za hriech a druhého ako spaľovanú obetu Hos­podinovi, aby si vy­konal za Lévi­ov­cov ob­rad zmierenia. 13 Lévi­ov­cov po­stav pred Árona a jeho synov a ponúk­ni ich ako obetu Hos­podinovi. 14 Lévi­ov­cov od­deľ od os­tat­ných Iz­raelitov. Lévi­ov­ci budú moji. 15 Len po­tom sa môžu Lévi­ov­ci ujať služby pri stane stretávania. Najprv ich teda očis­ti a ponúk­ni ako obetu. 16 Do­stal som ich totiž ako dar spomedzi Iz­raelitov. Vzal som si ich na­mies­to všet­kých, čo ot­várajú mater­ské lono, na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi. 17 Mne pat­rí všet­ko pr­vorodené medzi Iz­raelit­mi; človek i zviera. Za­svätil som si ich v ten deň, keď som za­hubil všet­ko pr­vorodené v Egypte. 18 Vzal som si Lévi­ov­cov na­mies­to všet­kých iz­rael­ských pr­vorodených. 19 Lévi­ov­cov, ktorých som do­stal ako dar, dávam Áronovi, aby spomedzi Iz­raelitov slúžili pri stane stretávania a konali ob­rad zmierenia za Iz­raelitov, aby ich ne­pos­tih­la po­hroma, keby sa pri­blížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celá po­spolitosť Iz­raelitov vy­konali s levitmi všet­ko, čo Hos­podin o nich pri­kázal. Tak s nimi urobili Iz­raeliti. 21 Leviti sa očis­tili od hriechov, vy­prali si šaty a Áron ich ponúkol ako obetu Hos­podinovi. Áron vy­konal za nich ob­rad zmierenia, aby boli čis­tí. 22 Po­tom leviti šli vy­konať službu pri stane stretávania pred Áronom a jeho syn­mi, ako o levitoch pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. Tak s nimi urobili. 23 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levitoch: Od dvad­siatehopiateho roku a vy­ššie je každý po­vin­ný vy­konávať službu pri stane stretávania. 25 V päťdesiatom roku zanechá službu a pre­stane slúžiť. 26 Môže po­máhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlast­nú službu už nebude vy­konávať. Tak urob s levitmi, po­kiaľ ide o službu, ktorá im je zverená.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček