Ekumenický4. Mojžišova20

4. Mojžišova

Numeri

Vody v Meríbe1 V prvom mesiaci prišla celá po­spolitosť Iz­raelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zo­mrela Mir­jam, a kde ju aj po­chovali. 2 Po­spolitosť ne­mala vodu. Pre­to sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom. Do­hovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy po­mreli, keď za­hynuli naši bratia pred Hos­podinom. 4 Prečo ste vy­vied­li Hos­podinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu po­mrieť spolu s dobytkom? 5 Prečo ste nás len vy­vied­li z Egypta a do­vied­li na toto ne­vľúd­ne mies­to, kde sa nedá pes­tovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové ja­bl­ká; ba nie je tu ani pit­ná voda? 6 Mojžiš a Áron od­išli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a pad­li na tvár. Tam sa im zjavila Hos­podinova sláva. 7 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 8 Vez­mi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj po­spolitosť, pred ňou sa pri­hovor­te skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vy­vedieš vodu zo skaly a na­pojíš ľud i dobytok. 9 Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hos­podinom, ako mu pri­kázal Hos­podin. 10 Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a po­vedal: Počuj­te, vzbúren­ci! Máme vám z tejto skaly vy­viesť vodu? 11 Mojžiš zo­dvihol ruku a palicou dvak­rát ud­rel skalu. Vy­razil z nej sil­ný prúd vody, takže sa na­pila celá po­spolitosť i dobytok. 12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: Pre­tože ste ne­uverili, keď ste mali pred očami Iz­raelitov do­svedčiť moju svätosť, ne­uvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. 13 Sú to vody Meríby, kde sa Iz­raeliti protivili Hos­podinovi a kde im on prejavil svoju svätosť. Odchod z Kádeša14 Z Kádeša po­slal Mojžiš po­slov k edómskemu kráľovi: Toto ti od­kazuje tvoj brat Iz­rael: Ty po­znáš všet­ky út­rapy, ktoré nás pos­tih­li. 15 Naši ot­covia zo­stúpili do Egyp­ta, kde dl­hý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi ot­cami zle za­ob­chádzali, 16 pre­to sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vy­počul náš nárek. Po­slal nám po­sla, ktorý nás vy­viedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, v meste na hranici tvoj­ho územia. 17 Do­voľ nám prej­sť cez tvoje územie. Ne­pôj­deme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo stud­ní, pôj­deme kráľov­skou ces­tou, z ktorej ne­od­bočíme ani na­pravo, ani naľavo, kým ne­prej­deme tvojím územím. 18 Edóm mu však od­kázal: Ne­smieš prej­sť cez moje územie, lebo vy­j­dem proti tebe s mečom. 19 Iz­raeliti mu od­povedali: Pôj­deme hlav­nou ces­tou a keď ja alebo môj dobytok budeme piť z tvojej vody, za­platíme ti. Nič iné nech­cem, len aby sme moh­li pešo prej­sť. 20 Edóm od­mietol: Ne­smieš prej­sť! Po­tom vy­šiel proti nim s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. 21 Keď Edóm Iz­raelu pre­chod cez svoje územie od­mietol, Iz­rael sa mu vy­hol. Áronova smrť22 Z Kádeša od­išla celá iz­rael­ská po­spolitosť a prišla k vrchu Hór. 23 Na vr­chu Hór na hranici Edóm­ska, Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 24 Áron bude pri­pojený k svojmu ľudu; ne­voj­de teda do krajiny, ktorú som dal Iz­raelitom, lebo ste od­porovali môj­mu roz­kazu pri vode Meríba. 25 Vez­mi Árona a jeho syna Eleazára a vy­veď ich na vrch Hór. 26 Vez­mi z Árona jeho rúcho a ob­leč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pri­pojený k svojmu ľudu, tam zo­mrie. 27 Mojžiš urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin a pred očami celej po­spolitos­ti vy­stúpili na vrch Hór. 28 Mojžiš sňal z Árona rúcho a ob­liekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vr­chu Hór Áron zo­mrel. Po­tom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. 29 Celá po­spolitosť sa do­zvedela, že Áron zo­mrel a celý dom Iz­raela oplakával Árona trid­sať dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček