Ekumenický4. Mojžišova5

4. Mojžišova

Numeri

Čistota tábora1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho. 3 Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam. 4 Iz­raeliti to urobili a vy­kázali ich z tábora. Ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, tak to Iz­raeliti aj urobili. Náhrada škody5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Po­vedz Iz­raelitom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, a tým sa pre­viní, 7 nech vy­zná svoj hriech, ktorého sa do­pus­til, nech dá odškod­né v plnej hod­note a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa pre­vinil. 8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému by sa malo dať odškod­né, vráti to Hos­podinovi a odo­vzdá kňazovi. Vin­ník dá ok­rem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vy­koná ob­rad zmierenia. 9 Každá po­z­dvihovaná obeta so všet­kými po­svät­nými dar­mi, ktoré Iz­raeliti prinesú kňazovi, bude kňazova. 10 Po­svät­né dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo nie­kto dá kňazovi, bude kňazovo. Obeta pri podozrení z cudzoložstva11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Toto po­vedz Iz­raelitom: Keby sa žena nie­ktorého muža do­stala na sces­tie, bola by mu ne­ver­ná, 13 a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá. 14 Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila, 15 muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu. 16 Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina. 17 Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody. 18 Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie. 19 Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie. 20 Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný — 21 vtedy kňaz za­prisahá ženu za­klínajúcou prísahou — nech Hos­podin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliat­by; nech Hos­podin dá, aby tvoje lono po­tratilo a brucho ti na­puch­lo; 22 nech táto voda pôsobiaca pre­kliatie prenik­ne tvoje vnútor­nos­ti; nech ti brucho na­puch­ne a lono po­tratí. Žena od­povie: Amen, amen. 23 Po­tom kňaz na­píše tieto kliat­by na lis­tinu a zmyje ich do hor­kej vody. 24 Nato dá žene vy­piť hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie, aby ju prenik­la a vy­volala v nej hor­kosť. 25 Po­tom kňaz vez­me z ruky ženy obetu za žiar­livosť, za­máva ňou pred Hos­podinom a prinesie ju k oltáru. 26 Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu. 27 Keď vodu vy­pila, a ak sa poškvr­nila a voči mužovi sa do­pus­tila ne­very, voda pôsobiaca pre­kliatie ju prenik­ne ako tr­p­ká bolesť, brucho jej na­puch­ne, lono po­tratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliat­bou. 28 Ak sa však žena ne­poškvr­nila a je čis­tá, uzná sa jej ne­vina a ďalej bude rodiť deti. 29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa, 30 alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona. 31 Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček