Ekumenický4. Mojžišova26

4. Mojžišova

Numeri

Druhé sčítanie Izraelitov1 Po tej po­hrome po­vedal Hos­podin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona: 2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov starších ako dvad­saťročných podľa rodov, všet­kých boja­schop­ných v Izraeli. 3 Na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár po­vedali: 4 Urob­te súpis starších ako dvad­saťročných, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Toto sú Iz­raeliti, ktorí vy­šli z Egypta: 5 Rúben, Iz­raelov pr­vorodený. Rúbenov­ci: Chanók s celým chanókov­ským rodom, Pal­lú a pal­lúov­ský rod, 6 Chec­rón a chec­rónov­ský rod, Kar­mí a kar­míov­ský rod. 7 To boli rody Rúbenov­cov. Spočítaných bolo štyrid­saťt­ritisíc­sedem­stot­rid­sať. 8 Pal­lúov syn bol Elíab. 9 Elíabovi synovia boli: Ne­múel, Dátan a Abíram; to bol ten Dátan a Abíram, zá­stup­covia po­spolitos­ti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Kórachovou skupinou, ktorí sa po­stavili proti Hos­podinovi. 10 Vtedy zem ot­vorila svoje ús­ta a zhl­t­la ich spolu s Kórachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dve­stopäťdesiat mužov. Tak sa stali výs­tražným znamením. 11 Kórachovi synovia však nezom­reli. 12 Šimeónov­ci podľa svojich rodov: Ne­múel a ne­múelov­ský rod, Jámin a jáminov­ský rod, Jákin a jákinov­ský rod, 13 Zerach a zerachov­ský rod, Šául a šáulov­ský rod. 14 To sú rody Šimeónov­cov, bolo ich dvad­saťd­vatisíc­dve­sto. 15 Gádov­ci podľa svojich rodov: Cefón a cefónov­ský rod, Chag­gi a chag­gi­ov­ský rod, Šúni a šúni­ov­ský rod, 16 Ozni a ozni­ov­ský rod, Éri a éri­ov­ský rod, 17 Aród a aródov­ský rod, Aréli a aréli­ov­ský rod. 18 To sú rody Gádov­cov. Po sčítaní ich bolo štyrid­saťtisíc­päťs­to. 19 Júdov­ci Ér a Ónan, ktorí zo­mreli v Kanaáne. 20 Júdov­ci podľa svojich rodov boli: Šéla a šélov­ský rod, Perec a perecov­ský rod, Zerach a zerachov­ský rod. 21 Perecov­ci boli: Chec­rón a chec­rónov­ský rod, Chámul a chámulov­ský rod. 22 To sú rody Júdov­cov. Po ich sčítaní ich bolo sedem­desiatšesťtisíc­päťs­to. 23 Jis­sákarov­ci podľa svojich rodov: Tóla a tóla­ov­ský rod, Púva a púvov­ský rod, 24 Jášub a jášubov­ský rod, Šim­rón a šim­rónov­ský rod. 25 To sú rody Jis­sákarov­cov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíc­tri­sto. 26 Zebúlunov­ci podľa svojich rodov: Sered a seredov­ský rod, Elón a elónov­ský rod, Jach­leel a jach­leelov­ský rod. 27 To sú rody Zebúlunov­cov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiat­tisíc­päťs­to. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Ef­rajim. 29 Menašše­ov­ci: Makír a makírov­ský rod. Makír splodil Gileáda; z neho po­chádza gileádov­ský rod. 30 Toto sú Gileádov­ci: Íezer a íezerov­ský rod, Chélek a chélekov­ský rod, 31 As­ríel a as­ríelov­ský rod, Šekem a šekemov­ský rod, 32 Šemída a šemídov­ský rod, Chéfer a chéferov­ský rod. 33 Celof­chád, syn Chéfera, však ne­mal synov, iba dcéry. Mená Celof­chádových dcér boli: Mach­la, Nóa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca. 34 To sú rody Menašše­ov­cov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatd­vatisíc­sedem­sto. 35 Ef­rajimov­ci podľa svojich rodov: Šútelach a šútelachov­ský rod, Beker a bekerov­ský rod, Tachan a tachanov­ský rod. 36 To sú Šútelachov­ci: Erán a eránov­ský rod. 37 To sú rody Ef­rajimov­cov po ich sčítaní. Bolo ich trid­saťd­vatisíc­päťs­to. To sú Jozefov­ci podľa svojich rodov. 38 Ben­jamínov­ci podľa svojich rodov: Bela a belo­v­ský rod, Ašbél a ašbélov­ský rod, Achíram a achíramov­ský rod, 39 Šefúfam a šefúfamov­ský rod, Chúfam a chúfamov­ský rod. 40 Belo­v­ci boli: Ard a Naáman; Ard a ar­dov­ský rod, Naáman a naámanov­ský rod. 41 To sú Ben­jamínov­ci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyrid­saťpäťtisícšesťs­to. 42 Dánov­ci podľa svojich rodov: Šúcham a šúchamov­ský rod. To sú rody Dánov­cov podľa svojich rodov. 43 Všet­kých šúchamov­ských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyris­to. 44 Ašérov­ci podľa svojich rodov: Jim­na a jim­nov­ský rod, Jišvi a jišvi­ov­ský rod, Bería a beríov­ský rod. 45 Beríov­ci boli: Cheber a cheberov­ský rod, Mal­kíel a mal­kíelov­ský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérov­cov; po sčítaní ich bolo päťdesiatt­ritisícštyris­to. 48 Naf­táli­ov­ci podľa svojich rodov: Jach­ceel a jach­ceelov­ský rod, Gúni a gúni­ov­ský rod, 49 Jécer a jécerov­ský rod, Šil­lém a šil­lémov­ský rod. 50 To sú Naf­táli­ov­ci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyrid­saťpäťtisícštyris­to. 51 Všet­kých Iz­raelitov po sčítaní bolo šesťs­tojeden­tisíc­sedem­stot­rid­sať. Rozdelenie krajiny52 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 53 Nech sa krajina roz­delí do dedičného vlast­níc­tva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pri­delíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech do­stane dedičs­tvo podľa počtu spočítaných. 55 Krajina sa však roz­delí lósom a do­stane sa do dedičného vlast­níc­tva kmeňov podľa rodín. 56 Lósom sa teda roz­delí dedičné vlast­níc­tvo medzi počet­nejšie a menej počet­né kmene. Sčítanie Léviovcov57 Toto sú spočítaní Lévi­ov­ci podľa svojich rodov: Geršón a geršónov­ský rod, Kehát a kehátov­ský rod, Merári a merári­ov­ský rod. 58 To sú rody Lévi­ov­cov: lib­ni­ov­ský, heb­ronov­ský, mach­li­ov­ský, múši­ov­ský a kórachov­ský rod. Kehát splodil Am­ráma. 59 Am­rámova žena sa menovala Jókebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Am­rámovi porodila Árona, Mojžiša a ses­tru Mir­jam. 60 Áronovi sa narodil Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 61 No Nádab a Abíhu zo­mreli, keď prinies­li nenáležito za­pálený oheň pred Hos­podina. 62 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol dvad­saťt­ritisíc. Tí neboli za­počítaní medzi Iz­raelitov, lebo nedos­tali medzi nimi dedičné územia. 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Iz­raelitov na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu. 64 Medzi nimi nebol ni­kto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinaj­skej púšti. 65 Hos­podin o nich totiž po­vedal: Určite po­mrú na púšti. Zo­stal z nich len Káleb, syn Jefun­neho, a Jozua, syn Núna.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček