Ekumenický4. Mojžišova34

4. Mojžišova

Numeri

Hranice zasľúbenej krajiny1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Iz­raelitom pri­káž toto: Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlast­níc­tvom. Kanaán bude mať tieto hranice: 3 južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Sín po­zdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dot­kne Soľného mora. 4 Táto južná hranica bude ďalej po­kračovať k Návršiu škor­piónov, prej­de k Sínu a od­tiaľ bude smerovať južne od Kádeš-Bar­ney k Chacar-Ad­dáru až k Acmónu. 5 Od Ac­mónu sa po­tom hranica ob­ráti k Egyptskému po­toku a skončí sa pri mori. 6 Vašou západ­nou hranicou bude Veľké more s pobrežím. To bude vaša západ­ná hranica. 7 Vaša sever­ná hranica pôj­de od Veľkého mora po vrch Hór. 8 Od vr­chu Hór bude hraničná čiara po ces­tu vedúcu do Chamátu a ďalej k Cedády. 9 Táto hranica pôj­de cez Zif­rón až k Chacar-Enánu. To bude vaša sever­ná hranica. 10 Východ­ná hranica pôj­de od Chacar-Enánu do Šefámu. 11 Hranica bude od Šefámu zo­stupovať k Rible východ­ne od Ajinu, ďalej zo­stúpi a dot­kne sa východ­ných brehov jazera Kin­neret. 12 Po­tom pôj­de dolu k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. To bude celá hranica okolo vašej krajiny. 13 Po­tom dal Mojžiš Iz­raelitom ten­to roz­kaz: Lósom si do dedičného vlast­níc­tva roz­deľte túto krajinu, ako ju Hos­podin kázal odo­vzdať polo­vici kmeňa Menašše­ov­cov. 14 Kmeň Rúbenov­cov a kmeň Gádov­cov totiž už dedičný podiel pre svoje ot­cov­ské rody do­stali. Aj polo­vica kmeňa Menašše­ov­cov už svoje dedičné vlast­níc­tvo do­stala. 15 Dva a pol kmeňa už do­stalo svoje dedičné vlast­níc­tvo v Zajordánsku, na­proti Jerichu smerom na východ. Rozdelenie krajiny16 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám roz­delia krajinu do dedičného vlast­níc­tva: kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna. 18 Z každého kmeňa sa k nim pri­pojí jed­no knieža a oni vám roz­delia krajinu do dedičného vlast­níc­tva. 19 Mená tých­to mužov sú: za kmeň Júdov­cov Káleb, syn Jefun­neho, 20 za kmeň Šimeónov­cov Šemúel, syn Am­míhuda, 21 za kmeň Ben­jamínov­cov Elídad, syn Kis­lóna, 22 za kmeň Dánov­cov knieža Buk­ki, syn Jog­lího, 23 za Jozefov­cov z pokolenia Menašše­ov­cov knieža Chan­níel, syn Efóda, 24 za kmeň Ef­rajimov­cov knieža Kemúel, syn Šif­tána, 25 za kmeň Zebúlunov­cov knieža Elícafan, syn Par­naka, 26 za kmeň Jis­sákarov­cov knieža Pal­tíel, syn Az­zána, 27 za kmeň Ašérov­cov knieža Achíhud, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naf­táli­ov­cov knieža Pedahel, syn Am­míhuda. 29 Toto sú tí, ktorým pri­kázal Hos­podin pri­deliť Iz­raelitom dedičné vlast­níc­tvo v Kanaáne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček