Ekumenický4. Mojžišova9

4. Mojžišova

Numeri

Zákon o slávení Paschy1 Na Sinaj­skej púšti v prvom mesiaci druhého roka po ich príchode z Egypta po­vedal Hos­podin Mojžišovi: 2 Nech Iz­raeliti slávia Pas­chu v stanovenom čase. 3 Sláv­te ju v stanovenom čase v predvečer š­tr­nás­teho dňa toho is­tého mesiaca. Budete ju sláviť podľa všet­kých prís­lušných ustanovení a pred­pisov. 4 Mojžiš po­vedal Iz­raelitom, aby slávili Pas­chu. 5 Oni teda na Sinaj­skej púšti v predvečer š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca slávili Pas­chu. Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 6 Bolo tu však nie­koľko mužov, ktorí sa poškvr­nili dotykom mŕt­voly a ne­moh­li v ten deň sláviť Pas­chu. Pre­to v ten deň pred­stúpili pred Mojžiša a Árona 7 a po­vedali im: Znečis­tili sme sa dotykom mŕt­voly. Prečo by sme mali byť ukrátení a ne­moh­li priniesť obet­ný dar Hos­podinovi v stanovenom čase spolu s ostatnými Iz­raelit­mi? 8 Mojžiš im od­vetil: Zo­staňte tu, kým ne­vypočujem, čo vám pri­káže Hos­podin. 9 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 10 Po­vedz Iz­raelitom: Ak sa nie­kto z vás alebo z vášho po­tom­stva poškvr­ní dotykom mŕt­voly, alebo ak je na ďalekej ces­te, aj tak nech slávi Pas­chu na počesť Hos­podina. 11 Budú ju sláviť pod­večer š­tr­nás­teho dňa druhého mesiaca. Barán­ka budú jesť s nekvasenými chleb­mi a hor­kými bylinami. 12 Nech však z neho nič nenechajú do rána, ani mu ne­polámu kos­ti. Sláviť budú podľa všet­kých ustanovení o Pasche. 13 Kto je však čis­tý, nie je na ces­te, a pred­sa ne­slávi Pas­chu, bude od­stránený zo svoj­ho ľudu, pre­tože v stanovenom čase ne­priniesol Hos­podinovi dar. Taký človek bude znášať ná­sled­ky svoj­ho hriechu. 14 Cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť Pas­chu na počesť Hos­podina, ale musí ju sláviť podľa ustanovenia o Pasche a podľa prís­lušných pred­pisov. Rov­naké nariadenie platí pre cudzin­ca i pre domorod­ca. Oblačný stĺp15 V ten deň, keď bol príbytok — stan svedec­tva — do­hotovený, pri­kryl ho ob­lak. Od večera do rána žiaril nad príbyt­kom ako oheň. 16 Vždy to bývalo tak, že ho za­krýval ob­lak, ktorý v noci žiaril. 17 Kedykoľvek sa sponad stanu ob­lak zdvihol, Iz­raeliti sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa tam, kde ob­lak spočinul. 18 Teda na Hos­podinov po­kyn sa Iz­raeliti vy­dávali na ces­tu a na jeho po­kyn sa aj utáborili. Táborili do­vtedy, kým nad príbyt­kom spočíval ob­lak. 19 Keď ob­lak spočíval nad príbyt­kom dl­hší čas, Iz­raeliti sa ne­vydávali na ces­tu, za­chovávali Hos­podinovo ustanovenie. 20 Nie­kedy bol ob­lak nad príbyt­kom iba nie­koľko dní. Na po­kyn Hos­podina sa utáborili a na jeho po­kyn sa vy­dávali na ces­tu. 21 Ob­lak nie­kedy stál len od večera do rána, keď sa ráno zdvihol, vy­dali sa na ces­tu. Či to bolo vo dne, alebo v noci, len čo sa ob­lak zdvihol, vy­dali sa na ces­tu. 22 Keď ob­lak zo­stával nad príbyt­kom dva dni či mesiac alebo dl­hší čas, Iz­raeliti zo­tr­vávali v tábore, kým nad ním ob­lak spočíval a ne­vydávali sa na ces­tu. Keď sa však ob­lak zdvihol, šli ďalej. 23 Na po­kyn Hos­podina táborili a na jeho po­kyn sa vy­dávali na ces­tu. Za­chovávali nariadenie Hos­podina, ktoré do­stali od neho pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček