Ekumenický4. Mojžišova19

4. Mojžišova

Numeri

Očistná voda1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Toto je zákon­né ustanovenie, ktoré pri­kázal Hos­podin: Po­vedz Iz­raelitom, aby ti pri­vied­li čer­venú kravu bez chyby a pošk­vŕn, ktorá do­siaľ nenies­la jar­mo. 3 Odo­vzdaj­te ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vy­viesť za tábor a tam ju pred ním za­bijú. 4 Po­tom si kňaz Eleazár na­močí prst v jej krvi a sedemk­rát ňou bude kropiť smerom k prednej čas­ti stanu stretávania. 5 Kravu po­tom pred ním spália. Spália jej kožu, mäso, krv i výkaly. 6 Po­tom kňaz vez­me céd­rové drevo, yzop i kar­mazínové far­bivo a hodí to na spaľovanú kravu. 7 Kňaz môže vkročiť do tábora len po­tom, keď si opral šaty a celý sa umyl. No aj tak zo­stane do večera nečis­tý. 8 Vy­prať si šaty a umyť sa musí aj ten, kto ju spálil, no aj tak zo­stane do večera nečis­tý. 9 Po­tom nie­kto čis­tý po­zhŕňa zo spálenej kravy popol, von­ku ho za táborom uloží na čis­té mies­to. Tam sa bude držať pre po­spolitosť Iz­raelitov na príp­ravu očist­nej vody. To je obeta za hriech. 10 Aj ten, kto z kravy po­zhŕňa popol, musí si oprať šaty, no aj tak zo­stane do večera nečis­tý. To bude trvalo plat­né ustanovenie pre Iz­raelitov i pre cudzin­ca, ktorý sa zdržiava medzi vami. 11 Kto by sa dot­kol mŕt­voly ktoréhokoľvek človeka, bude nečis­tý sedem dní. 12 Na tretí a sied­my deň sa musí tou vodou očisťovať od hriechu a bude čis­tý. Ak sa však na tretí a sied­my deň od hriechu ne­očis­tí, nebude čis­tý. 13 Ktokoľvek by sa dot­kol mŕt­voly človeka a ne­očis­til by sa od hriechu, poškvr­ní Hos­podinov príbytok. Ten bude od­stránený z Izraela, lebo nebol po­kropený očist­nou vodou. Bude nečis­tý a jeho nečis­tota zo­stane na ňom. 14 V prípade, že nie­kto zo­mrie v stane, po­tom platí zákon, podľa ktorého každý, kto voj­de do stanu, i ten, kto už v stane je, bude sedem dní nečis­tý. 15 Aj každá ot­vorená nádoba, ak na nej nie je pri­viazaný vr­ch­nák, bude nečis­tá. 16 Ktokoľvek by sa na poli dot­kol mŕt­voly človeka za­bitého mečom alebo inak usmr­teného, či ľud­ských kos­tí, prípad­ne hrobu, bude sedem dní nečis­tý. 17 Pre nečis­tého vez­mú do nádoby trochu popola zo spálenej kravy určeného na očisťovanie hriechu a naň sa naleje čer­stvá voda. 18 Po­tom nie­kto čis­tý vez­me yzop, na­močí ho v tej vode, po­kropí stan, všet­ky nádoby i všet­kých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dot­kol kos­tí násil­ne usmr­teného, prirodzene zo­mrelého alebo hrobu. 19 Na tretí a sied­my deň čis­tý po­kropí nečis­tého a na sied­my deň ho očis­tí od hriechu. Po­tom si vy­perie šaty, umyje sa a večer bude čis­tý. 20 Keď sa nie­kto znečis­tí, no od hriechu sa ne­očis­tí, nech je od­stránený, lebo poškvr­nil Hos­podinovu svätyňu. Je nečis­tý, pre­tože nebol po­kropený očist­nou vodou. 21 To im bude trvalo plat­ným ustanovením. Ten, kto bude kropiť očist­nou vodou, operie si šaty, lebo kto sa dot­kne očist­nej vody, bude nečis­tý do večera. 22 Všet­ko, čoho sa nečis­tý dot­kne, bude nečis­té. Ten, kto sa ho dot­kne, bude do večera nečis­tý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček