Ekumenický4. Mojžišova1,54

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:54

Numeri

Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.


Verš v kontexte

52 Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva. 54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

54 A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.

Evanjelický

54 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

Bible21

54 A synové Iz­rae­le uděla­li všech­no přes­ně tak, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček