Ekumenický4. Mojžišova27

4. Mojžišova

Numeri

Dedičské právo dcér1 Vtedy pri­stúpili dcéry Celof­cháda, ktorý bol synom Chéfera, vnukom Gileáda a pra­vnukom Makíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Mach­la, Nóa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca. 2 Tie pred­stúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú po­spolitosť pri vchode do stanu stretávania a po­vedali: 3 Náš otec zo­mrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hos­podinovi, v skupine Kóracha; zo­mrel za svoj hriech. Ne­mal synov. 4 Malo by azda vy­miz­núť meno nášho otca z jeho rodu len pre­to, že ne­mal syna? Daj nám dedičné vlast­níc­tvo medzi brat­mi nášho ot­ca. 5 Mojžiš pred­niesol ich opráv­nenú požiadav­ku Hos­podinovi. 6 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 7 Požiadav­ka Celof­chádových dcér je opráv­nená. Musíš im dať dedičný podiel medzi brat­mi ich otca a na ne pre­vedieš dedičs­tvo po ich ot­covi. 8 Iz­raelitom po­vedz: Ak nie­kto zo­mrie a nezanechá syna, prenes­te dedičs­tvo po ňom na jeho dcéru. 9 Ak ne­má ani dcéru, dedičs­tvo po ňom dáte jeho bratom. 10 Ak však ne­má ani bratov, dedičs­tvo po ňom dáte bratom jeho ot­ca. 11 Keby jeho otec bratov ne­mal, dedičs­tvo po ňom dáte jeho najb­ližšiemu príbuz­nému z jeho rodu; ten ho do­stane do vlast­níc­tva. To bude pre Iz­raelitov práv­ne ustanovenie, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Jozua — Mojžišov nástupca12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stúp na ten­to vrch v pohorí Abárim a po­zri na krajinu, ktorú som dal Iz­raelitom. 13 Uvidíš ju a budeš pri­pojený k svojmu ľudu, tak ako bol pri­pojený tvoj brat Áron. 14 Keď sa totiž po­spolitosť na púšti Sín búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi od­miet­li vzdať po­svät­nú úc­tu pred nimi. Šlo o vodu Meríba v Kádeši na púšti Sín. 15 Vtedy Mojžiš po­vedal Hos­podinovi: 16 Kiež Hos­podin, Boh duchov všet­kých živých bytos­tí ustanoví nad po­spolitosťou muža, 17 ktorý by pred ňou vy­chádzal i vchádzal a ktorý by ju vy­vádzal i pri­vádzal, aby Hos­podinova po­spolitosť nebola ako ovce bez pas­tiera. 18 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vez­mi Núnov­ho syna Jozuu, muža ob­dareného Duchom a polož naňho ruku. 19 Po­stav ho pred kňaza Eleazára i pred celú po­spolitosť. Daj mu pred ňou po­verenie 20 a prenes naňho časť svojej dôs­toj­nos­ti, aby ho po­slúchala celá po­spolitosť Iz­raelitov. 21 Bude pri­chádzať pred kňaza Eleazára a ten vy­žiada preňho pred Hos­podinom roz­hod­nutie podľa ob­radu urím. Na jeho po­kyn budú vy­chádzať a na jeho po­kyn budú vchádzať všet­ci Iz­raeliti, teda on i celá po­spolitosť. 22 Mojžiš urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin. Vzal Jozuu, po­stavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú po­spolitosť. 23 Položil naňho ruky a dal mu po­verenie, ako Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček