Ekumenický4. Mojžišova1,49

4. Mojžišova 1:49

Numeri

Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov.


Verš v kontexte

48 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 49 Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov. 50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedec­tva, všet­ko jeho náradie, i všet­ko, čo k nemu pat­rí. Budú nosiť príbytok aj všet­ko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Len po­kolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy ne­spočítaš medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

49 Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov.

Ekumenický

49 Léviho kmeň nezah­rň do súpisu ani ho ne­uvádzaj medzi Iz­raelitov.

Bible21

49 „Poko­lení Levi ne­sčí­tej, ne­za­hrnuj je do poč­tu synů Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček