Ekumenický4. Mojžišova33

4. Mojžišova

Numeri

Táboriská Izraelitov na púšti1 Toto sú táboris­ká Iz­raelitov, ktorí boli po od­chode z Egypta zoradení do od­dielov pod vedením Mojžiša a Árona. 2 Mojžiš na príkaz Hos­podina za­pisoval mies­ta, z ktorých vy­chádzali a kde sa za­stavovali. Toto sú táboris­ká, z ktorých vy­chádzali na ďalšiu ces­tu. 3 Za­tiaľ, čo Iz­raeliti pät­nás­ty deň pr­vého mesiaca, druhý deň po Pas­che, vy­chádzali pod moc­nou ochranou pred očami všet­kých Egypťanov z mesta Raam­sés, 4 Egypťania po­chovávali všet­kých pr­vorodených, ktorých Hos­podin medzi nimi usmr­til. Hos­podin tým vy­konal súd nad ich boh­mi. 5 Iz­raeliti sa po­hli z mesta Raam­sés a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Suk­kótu od­išli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte. 7 Z Etámu šli ďalej smerom na Pí-Hachírot oproti Baál-Cefónu a utáborili sa pred Mig­dólom. 8 Od Pí-Hachirótu sa po­hli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry od­išli do Élimu. V Élime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vod­ných prameňov a sedem­desiat paliem. 10 Z Élimu išli ďalej a utáborili sa pri Čer­venom mori. 11 Od Čer­veného mora od­išli a utáborili sa na púšti Sín. 12 Keď od­išli z púšte Sín, utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. 14 Z Alúša od­išli a utáborili sa v Refídime. Tam nebolo vody, aby sa ľud na­pil. 15 Z Refídimu išli ďalej a utáborili sa na Sinaj­skej púšti. 16 Po od­chode zo Sinaj­skej púšte sa utáborili v Kibrót-Hat­taave. 17 Z Kibrót-Hat­taavy od­išli a utáborili sa v Chaceróte. 18 Z Chacerótu od­išli a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Pereca od­išli a utáborili sa v Libne. 21 Po od­chode z Libny sa utáborili v Risse. 22 Z Rissy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. 23 Z Keheláty od­išli a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Po od­chode z Har-Šefera sa utáborili v Charáde. 25 Z Charády šli ďalej a utáborili sa v Makhelóte. 26 Z Makhelótu od­išli a utáborili sa v Tachate. 27 Keď od­išli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. 28 Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky od­išli a utáborili sa v Chašmóne. 30 Po od­chode z Chašmóny sa utáborili v Moseróte. 31 Z Moserótu od­išli a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu išli ďalej a utáborili sa v Chór-Hag­gid­gáde. 33 Po od­chode z Chór-Hag­gid­gádu sa utáborili v Jotbáte. 34 Z Jotbáty od­išli a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny putovali ďalej a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Keď od­išli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Sín, teda v Kádeši. 37 Z Kádeša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edóm­ska, na vr­chu Hór. 38 Vtedy na Boží roz­kaz vy­šiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po od­chode Iz­raelitov z Egypta pr­vý deň piateho mesiaca zo­mrel. 39 Áron mal stod­vad­saťt­ri rokov, keď zo­mrel na vr­chu Hór. 40 Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, do­počul, že pri­chádzajú Iz­raeliti. 41 Od vr­chu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny od­išli a utáborili sa v Punóne. 43 Po od­chode z Punónu sa utáborili v Obóte. 44 Keď od­išli z Obótu, utáborili sa v Ijjé-Haabárime na moáb­skom území. 45 Z Ijjímu šli ďalej a utáboril sa v Dibón-Gáde. 46 Z Dibón-Gádu od­išli a utáborili sa v Almón-Dib­látaj­me. 47 Pod od­chode z Almón-Dib­látaj­my sa utáborili sa na po­horí Abárim na­proti Nebó. 48 Keď od­išli od po­horia Abárim, utáborili sa na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu. 49 Táborili pri Jor­dáne od Bét-Haješimótu až k Ábel-Haššit­tímu na Moáb­skych stepiach. Príkazy o rozdelení Kanaánu50 Na Moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 51 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prej­dete cez Jor­dán do Kanaánu, 52 vy­žeňte spred seba všet­kých jeho obyvateľov, zničte všet­ky ich vy­rezávané sochy a všet­ky liate mod­ly a spus­tošte všet­ky ich výšiny. 53 Ob­saďte krajinu a bývaj­te v nej. Tú krajinu som vám dal do vlast­níc­tva. 54 Krajinu si roz­deľte do dedičného vlast­níc­tva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Počet­nejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu pri­deľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pri­pad­ne, tá bude jeho. Roz­deľte ju do dedičného vlast­níc­tva svojim ot­cov­ským kmeňom. 55 No ak obyvateľov tej krajiny spred seba ne­vyženiete, po­tom sa vám po­zos­talí z nich stanú tŕňom v oku a os­tňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Čo som hod­lal urobiť im, to urobím vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček