Ekumenický4. Mojžišova2

4. Mojžišova

Numeri

Poriadok táborenia Izraelitov1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Iz­raeliti budú táboriť každý pod svojou zá­stavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenos­ti okolo stanu stretávania. 3 Vpredu na východ­nej strane bude zá­stava Júdov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínadaba. 4 V jeho zá­stupe bude sedem­desiatštyritisícšesťs­to po­volaných do služby. 5 Pri ňom sa utáborí Jis­sákarov kmeň a jeho vod­com bude Ne­taneel, syn Cúara, 6 a v jeho zá­stupe bude päťdesiatštyritisícštyris­to po­volaných do služby. 7 Kmeň Zebúlunov: vod­com Zebúlunov­cov bude Elíab, syn Chelóna. 8 V jeho zá­stupe bude päťdesiat­sedem­tisícštyris­to po­volaných do služby. 9 Všet­kých po­volaných do služby vo voj­sku Júdov­ho tábora bude sto­osem­desiatšesťtisícštyris­to. Tí sa po­hnú pr­ví. 10 Na južnej strane bude zá­stava Rúbenov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Rúbenov­cov bude Elicúr, syn Šedeúra. 11 V jeho zá­stupe bude štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to po­volaných do služby. 12 Pri ňom sa utáborí kmeň Šimeóna. Vod­com Šimeónov­ho kmeňa bude Šelumíel, syn Cúrišad­daja. 13 V jeho zá­stupe bude päťdesiat­deväťtisíc­tri­sto po­volaných do služby. 14 Kmeň Gádov: vod­com Gádov­ho kmeňa bude El­jásaf, syn Reúela. 15 V jeho zá­stupe bude štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat po­volaných do služby. 16 Všet­kých po­volaných do služby vo vojen­ských zá­stupoch Rúbenov­ho tábora bude stopäťdesiat­jeden­tisícštyris­topäťdesiat. Tí sa po­hnú druhí. 17 Po­tom pôj­de stan stretávania; Léviho tábor bude upro­stred os­tat­ných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôj­du, každý na svojom mies­te, pod svojimi zá­stavami. 18 Na západ­nej strane bude zá­stava Ef­rajimov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Ef­rajimov­ho kmeňa bude Elíšama, syn Am­míhuda. 19 V jeho zá­stupe bude štyrid­saťtisíc­päťs­to po­volaných do služby. 20 Pri ňom sa utáborí kmeň Menašše­ov. Vod­com Menašše­ov­ho kmeňa bude Gam­líel, syn Pedácura. 21 V jeho zá­stupe bude trid­saťd­vatisíc­dve­sto po­volaných do služby. 22 Kmeň Ben­jamínov: vod­ca Ben­jamínov­ho kmeňa bude Abídan, syn Gideóniho. 23 V jeho zá­stupe bude trid­saťpäťtisícštyris­to po­volaných do služby. 24 Všet­kých po­volaných do služby z Efrajimovho tábora bude v jeho voj­sku sto­osem­tisícs­to. Tí sa po­hnú tretí. 25 Zá­stava Dánov­ho tábora a jeho zá­stupov bude na severe. Vod­com Dánov­ho kmeňa bude Achíezer, syn Am­míšad­daja. 26 V jeho zá­stupe bude šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto po­volaných do služby. 27 Pri ňom bude táboriť Ašérov kmeň. Vod­com Ašérov­ho kmeňa bude Pagíel, syn Ok­rána. 28 V jeho zá­stupe bude štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to po­volaných do služby. 29 Kmeň Naf­táli: vod­com Naf­táli­ov­ho kmeňa bude Achíra, syn Énana. 30 V jeho zá­stupe bude päťdesiatt­ritisícštyris­to po­volaných do služby. 31 Všet­kých po­volaných do služby z Dánovho tábora bude stopäťdesiat­sedem­tisícšesťs­to. Tí sa po­hnú pod svojimi zá­stavami na­koniec. 32 Toto sú Iz­raeliti po­volaní do služby podľa rodín. Všet­kých po­volaných do služby z táborov a ich zá­stupov bolo šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat. 33 Léviho kmeň však nebol po­volaný do služby medzi os­tat­ných Iz­raelitov, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 34 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak­to táborili pod svojimi zá­stavami a tak­to sa vy­dávali na po­chod všet­ci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček