Ekumenický4. Mojžišova7

4. Mojžišova

Numeri

Dary na svätostánok1 V ten deň, keď Mojžiš po­stavil príbytok, po­mazal a po­svätil ho so všet­kým jeho náradím, aj ol­tár so všet­kým prís­lušen­stvom. Po­mazal ho a po­svätil. 2 Kniežatá Iz­raela ako pred­stavitelia rodov prinies­li svoje dary; boli to kniežatá kmeňov, ktoré boli nad sčítanými. 3 Do­viez­li pred Hos­podina svoj obet­ný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobyt­ka — teda jeden voz od dvoch kniežat a od každého kniežaťa jed­ného vola. Do­viez­li ich pred príbytok. 4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi toto: 5 Prij­mi to od nich. Po­užije sa to pri službe v stane stretávania. Odo­vzdaj to levitom, každému podľa jeho služby. 6 Vtedy Mojžiš pre­vzal vozy i hovädzí dobytok a odo­vzdal ich levitom. 7 Dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobyt­ka dal Geršónov­com podľa ich služby, 8 štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobyt­ka odo­vzdal Merári­ov­com podľa ich služby pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 9 Kehátov­com nedal nič, lebo oni sa starali o sväté veci, ktoré mali nosiť na pleciach. 10 Kniežatá prinies­li aj dary v deň po­mazania a po­sviac­ky ol­tára. Kniežatá prinies­li svoj obet­ný dar pred ol­tár 11 a Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Každý deň nech jed­no knieža pred­loží svoj obet­ný dar na po­sviac­ku ol­tára. Dary podľa kmeňov12 Pr­vý deň priniesol svoj obet­ný dar Na­chšón, syn Am­mínadaba za Júdov kmeň. 13 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov, jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 14 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 15 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 16 jeden cap na obetu za hriech; 17 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Na­chšóna, Am­mínadabov­ho syna. 18 Druhý deň priniesol svoj obet­ný dar Ne­taneel, syn Cúara, knieža Jis­sákarov­cov. 19 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 20 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 21 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 22 jeden cap na obetu za hriech; 23 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Ne­taneela, Cúarov­ho syna. 24 Tretí deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna. 25 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 26 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 27 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 28 jeden cap na obetu za hriech; 29 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Elíaba, Chelónov­ho syna. 30 Štvr­tý deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra. 31 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 32 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 33 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 34 jeden cap na obetu za hriech; 35 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Elicúra, Šedeúrov­ho syna. 36 Piaty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja. 37 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 38 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 39 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 40 jeden cap na obetu za hriech; 41 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Šelumíela, Cúrišad­dajov­ho syna. 42 Šies­ty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela. 43 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 44 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 45 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 46 jeden cap na obetu za hriech; 47 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar El­jásafa, Deúelov­ho syna. 48 Sied­my deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Ef­rajimov­cov Elíšama, syn Am­míhuda. 49 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 50 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 51 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 52 jeden cap na obetu za hriech; 53 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov, to bol obet­ný dar Elíšama, Am­míhudov­ho syna. 54 Ôs­my deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Menašše­ov­cov Gam­líel, syn Pedácura. 55 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 56 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 57 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 58 jeden cap na obetu za hriech; 59 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Gam­líela, Pedácurov­ho syna. 60 Deviaty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Ben­jamínov­cov Abídan, syn Gideóna. 61 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 62 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 63 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 64 jeden cap na obetu za hriech; 65 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Abídana, Gideónov­ho syna. 66 Desiaty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja. 67 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 68 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 69 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 70 jeden cap na obetu za hriech; 71 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Achíezera, Am­míšad­dajov­ho syna. 72 Jedenás­ty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána. 73 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 74 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 75 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 76 jeden cap na obetu za hriech; 77 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Pagíela, Ok­ránov­ho syna. 78 Dvanás­ty deň priniesol svoj obet­ný dar knieža Naf­táli­ov­cov Achíra, syn Énana. 79 Jeho obet­ný dar bol: jed­na striebor­ná misa vážiaca stot­rid­sať šekelov a jed­na striebor­ná čaša na kropenie vážiaca sedem­desiat šekelov podľa šekela svätyne — obe na­pl­nené jem­nou múkou za­miesenou olejom na po­kr­movú obetu; 80 jed­na zlatá desaťšekelová pan­vica pl­ná kadid­la; 81 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 82 jeden cap na obetu za hriech; 83 na obetu spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť capov a päť ročných barán­kov. To bol obet­ný dar Achíra, Énanov­ho syna. 84 To bol dar iz­rael­ských kniežat na po­sviac­ku ol­tára v deň, keď bol po­mazaný: dvanásť striebor­ných mís, dvanásť striebor­ných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých pan­víc. 85 Jed­na striebor­ná misa vážila stot­rid­sať šekelov a jed­na čaša na kropenie sedem­desiat šekelov. Všet­ko strieb­ro tých nádob vážilo dvetisícštyris­to šekelov podľa šekela svätyne. 86 Zlatých pan­víc pl­ných kadid­la bolo dvanásť. Každá pan­vica vážila desať šekelov podľa šekela svätyne. Zlato všet­kých pan­víc vážilo stod­vad­sať šekelov. 87 Všet­kých kusov hovädzieho dobyt­ka na spaľovanú obetu bolo: dvanásť býčkov, dvanásť baranov, dvanásť ročných barán­kov s príslušnou po­kr­movou obetou a dvanásť capov na obetu za hriech. 88 Všet­kých kusov hovädzieho dobyt­ka na obetu spoločen­stva bolo: dvad­saťštyri býčkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat ročných barán­kov. To bol obet­ný dar na po­sviac­ku ol­tára po jeho po­mazaní. 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stanu stretávania, aby sa zhováral s Hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral od vr­ch­náka na ar­che svedec­tva, spomedzi dvoch cherubov. Tak­to sa s ním zhováral.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček