Ekumenický4. Mojžišova21

4. Mojžišova

Numeri

Boj s arádskym kráľom1 Keď sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, do­počul, že Iz­rael pri­chádza ces­tou z Ataríma, pus­til sa s ním do boja a nie­koľkých aj zajal. 2 Vtedy Iz­rael sľúbil Hos­podinovi: Ak mi na­ozaj vy­dáš do ruky ten­to ľud, po­tom zničím ich mes­tá ako pre­kliate. 3 Hos­podin vy­počul hlas Iz­raela a vy­dal mu do ruky Kanaánčanov. Vy­hubili aj ich mes­tá ako pre­kliate a dali tomuto mies­tu meno Chor­ma. Bronzový had4 Od vr­chu Hór šli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli územie Edómčanov. Ľud však ces­tou zmalomyseľnel 5 a re­ptal proti Bohu a Mojžišovi: Prečo ste nás vy­vied­li z Egypta? Aby sme po­mreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a ten­to bied­ny po­krm sa nám už ošk­liví. 6 Hos­podin po­slal na ľud oh­nivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela po­mreli. 7 Ľudia pri­chádzali k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme re­ptali proti Hos­podinovi a proti tebe. Pros za nás Hos­podina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda mod­lil za ľud. 8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zhotov oh­nivého hada a pri­pev­ni ho na žrď. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň po­zrie, zo­stane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil bron­zového hada a pri­pev­nil ho na žrď. Keď had nie­koho uštipol a uštip­nutý po­zrel na bron­zového hada, zo­stal nažive. Cesta k Arnónu10 Iz­raeliti šli ďalej a utáborili sa v Obóte. 11 Po­tom od­išli z Obótu a utáborili sa v Ijjé-Abaríme na púšti, ktorá je na východ od Moáb­ska. 12 Od­tiaľ od­išli a utáborili sa v údolí Zered. 13 Po­tom po­kračovali ďalej a utáborili sa za Ar­nónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejčanov. Ar­nón je totiž hranicou medzi Moábčan­mi a Amorejčan­mi. 14 Pre­to sa v Knihe Hos­podinových bojov hovorí: Vahéb v Súfe a údolia pri Ar­nóne, 15 svah údolí, ktorý sa sk­láňa k osade Ár a opiera sa o hranice Moáb­ska. 16 Od­tiaľ tiah­li do Beéru. Je to Beér, kde Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud a ja im dám vodu! 17 Vtedy spieval Iz­rael túto pieseň: Vy­daj vodu, studňa! Ospevuj­te ju, 18 studňu, ktorú vy­kopali kniežatá! Vy­hĺbili ju vznešení z ľudu že­zlom, svojimi palicami. 19 Z Mattány do Na­chalíelu, z Nachalíelu do Bamótu. 20 Z Bamótu do údolia, ktoré je na Moáb­skych nivách pri vr­chole Pis­gy, ktorý vy­čnieva nad pu­statinou. Víťazstvo nad Síchonom21 Iz­rael vy­slal po­slov k amorejskému kráľovi Síchonovi s odkazom: 22 Do­voľ mi prej­sť tvojou krajinou. Ne­od­bočíme ani do poľa, ani do vinice, ani nebudeme piť vodu zo stud­ne. Pôj­deme po kráľov­skej ces­te, kým ne­prej­deme tvojím územím. 23 Síchon však nedovolil prej­sť Iz­raelitom cez svoje územie, ale zhromaždil všetok svoj ľud a vy­tiahol proti Iz­raelitom na púšť. Dorazil do Jahacu a bojoval proti nim. 24 Iz­rael ho však porazil os­trím meča a ob­sadil jeho územie od Ar­nóna až po Jab­bók, až po Amónčanov, lebo Jázer leží na amón­skej hranici. 25 Po­tom Iz­rael ob­sadil všet­ky tamojšie mes­tá. Usadil sa vo všet­kých amorej­ských mes­tách, v Chešbóne a v jeho osadách. 26 Chešbón bol totiž sídel­ným mes­tom amorej­ského kráľa Síchona, ktorý bojoval proti nie­kdajšiemu moáb­skemu kráľovi a vzal mu z rúk celú krajinu až po Ar­nón. 27 Pre­to skladatelia riekaniek hovoria: Poďte do Chešbóna! Nech je vy­stavené a opev­nené mes­to Síchona. 28 Veď oheň vy­šľahol z Chešbóna, plameň z pevnosti Síchona a strávil Ár-Moáb. Spálil ar­nón­ske výšiny. 29 Beda ti, Moáb! Stratený si, ľud Kemóša. Tvoji synovia sú utečen­ci a tvoje dcéry sú v zajatí Síchona, kráľa Amorejčanov. 30 My sme ich však zničili od Chešbóna až po Dibón. Pus­tošili sme po Nófach, všet­ko až po Médebu. Víťazstvo nad Ógom31 Keď sa Iz­raeliti usadili v krajine Amorejčanov, 32 Mojžiš vy­slal vy­zvedačov, aby pre­skúmali Jázer. Po­tom Iz­raeliti ob­sadili jeho dediny a vy­hnali miest­nych Amorejčanov. 33 Nato sa ob­rátili a šli hore bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg vy­tiahol so všet­kým svojím ľudom do Ed­rei do boja proti nim. 34 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Ty s ním však nalož tak, ako si urobil amorej­skému kráľovi Síchonovi, ktorý býval v Chešbóne. 35 Porazili ho i jeho synov, ako aj všetok jeho ľud, takže ni­kto ne­ušiel. Po­tom ob­sadili jeho krajinu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček