Ekumenický4. Mojžišova3

4. Mojžišova

Numeri

Áronovi potomkovia1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v čase, keď Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu. 4 Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti prinies­li pred Hos­podina cudzí oheň. Ne­mali synov. Kňaz­skú službu vy­konávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svoj­ho otca Árona. Vyvolenie Léviho kmeňa5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali. 7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 8 Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený. 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Ja som si vy­bral Léviho kmeň spomedzi Iz­raelitov za všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, čo ot­várajú mater­ské lono. Léviho synovia sú moji. 13 Mne pat­rí všet­ko pr­vorodené. Keď som v Egypte usmr­til všet­ko pr­vorodené, od­delil som si ako sväté všet­ko pr­vorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hos­podin. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti: 15 Spočítaj Lévi­ov­cov podľa rodín a rodov. Spočítaj všet­ky osoby mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac. 16 Mojžiš ich spočítal na Hos­podinov roz­kaz, ako mu bolo pri­kázané. 17 Toto sú Lévi­ov­ci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári. 18 Toto sú mená Geršónov­cov podľa rodov: Lib­ni a Šimei. 19 Kehátov­ci podľa rodov: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel. 20 Merári­ov­ci podľa rodov: Mach­li a Múši. Toto sú rody Lévi­ov­cov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi pat­rí rod Lib­ni­ov­cov a Šimei­ov­cov. Toto sú rody Geršónov­cov. 22 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bolo sedem­tisíc­päťs­to. 23 Rody Geršónov­cov majú táboriť za príbyt­kom na západ­nej strane. 24 Vod­com rodín Geršónov­cov bol El­jásaf, syn Láela. 25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kober­cové závesy ná­dvoria, oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, ako aj stanové po­v­razy a všet­ko prís­lušen­stvo. 27 Ku Kehátov­com pat­rili: rod Am­rámov­cov, rod Jis­hárov­cov, rod Heb­ronov­cov a rod Uzzíelov­cov. Toto sú rody Kehátov­cov. 28 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku. 30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela. 31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo. 32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov. 34 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisíc­dve­sto. 35 Vod­com rodín merári­ov­ských rodov bol Cúriel, syn Abíchajila; mali táboriť na sever­nej strane príbyt­ku. 36 Merári­ov­ci mali na staros­ti do­sky príbyt­ku, jeho závory, stĺpy, pod­stav­ce, všet­ko za­riadenie a prís­lušen­stvo, 37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy. 38 Východ­ne od príbyt­ku, pred stanom stretávania na jeho východ­nej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu na­mies­to Iz­raelitov. Ak sa pri­blíži nie­kto ne­povolaný, bude usmr­tený. 39 Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc. 40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac a urob zo­znam ich mien. 41 Lévi­ov­cov vez­mi pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov. Ja som Hos­podin. Aj na­mies­to všet­kého pr­vorodeného z izraelského dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. 42 Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin. 43 Všet­kých pr­vorodených osôb mužs­kého rodu od jed­ného mesiaca a viac, ktorí sa do­stali do zo­znamu mien, bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­stosedem­desiatt­ri. 44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 45 Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin. 46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov, 47 vy­ber po päť šekelov strieb­ra na hlavu. Vy­beraj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvad­sať gér. 48 Strieb­ro odo­vzdáš Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­sahujú ich počet. 49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov. 50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne. 51 Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček