Ekumenický4. Mojžišova6

4. Mojžišova

Numeri

Zákon o nazirejoch1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž alebo žena zloží osob­ný sľub, sľub nazirej­ský, aby sa za­svätil Hos­podinovi, 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no. 4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky. 5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. 6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu. 7 Ne­smie sa poškvr­niť ani pri smr­ti ot­ca, mat­ky, brata či ses­try, lebo má na hlave znamenie svoj­ho za­svätenia Bohu. 8 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu bude za­svätený Hos­podinovi. 9 Keby však nie­kto blíz­ko neho cel­kom nečakane zo­mrel a on by si poškvr­nil za­svätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svoj­ho očisťovania, urobí to teda na sied­my deň. 10 Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 11 Kňaz prinesie jed­ného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vy­konal ob­rad zmierenia, pre­tože sa poškvr­nil mŕt­volou. V ten deň si znova po­svätí hlavu. 12 Tak sa opäť za­svätí Hos­podinovi na ob­dobie svoj­ho nazirej­ského sľubu a prinesie jed­noročného barán­ka ako obetu za pre­vinenie. Pred­chádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pre­tože poškvr­nil svoj nazirej­ský sľub. 13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí ob­dobie jeho nazirej­ského sľubu, pri­vedie ho kňaz k vchodu stanu stretávania. 14 Ako svoj dar prinesie Hos­podinovi jed­noročného bez­chyb­ného barán­ka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bez­chyb­ného barana ako obetu spoločen­stva, 15 kôš nek­vasených chlebov, koláčov z jemnej múky za­miesených olejom a nek­vasené, olejom za­miesené po­súchy a k tomu prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu. 16 Kňaz to prinesie pred Hos­podina, vy­koná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pri­praví Hos­podinovi ako obetu spoločen­stva spolu s košom nek­vasených chlebov a prinesie po­kr­movú a nápojovú obetu. 18 Po­tom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vez­me vlasy svoj­ho nazirej­ského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločen­stva. 19 Po­tom kňaz vez­me varené baranie plece, z koša nek­vasený koláč, nek­vasený po­súch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svoj­ho nazirej­ského sľubu. 20 Kňaz nimi za­máva pred Hos­podinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou po­z­dvihovanej obety. Po­tom smie nazirej piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo priniesť dar ok­rem toho, čo chce sám pri­dať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirej­stve. Áronovské požehnanie22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Iz­raelitov budete požeh­návať týmito slovami: 24 Nech ťa Hos­podin požeh­ná a nech ťa ochráni! 25 Nech Hos­podin roz­jas­ní nad tebou svoju tvár a nech ti je milos­tivý! 26 Nech Hos­podin ob­ráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí po­koj! 27 Tak­to nech kladú na Iz­raelitov moje meno a ja ich požeh­nám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček