Ekumenický4. Mojžišova1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:16

Numeri

Títo za­stupovali po­spolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Iz­raela.


Verš v kontexte

15 za Naf­táli­ov­cov Achíra, syn Énana. 16 Títo za­stupovali po­spolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Iz­raela. 17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to menovite uvedených mužov

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 To povolaní z obce, kniežatá po­kolení svojich ot­cov; hlavy tisícov z Izraela to boli.

Evanjelický

16 Títo boli po­volaní za zbor; oni boli kniežatami svojich ot­cov­ských kmeňov, náčel­ník­mi tisícov Iz­raela.

Ekumenický

16 Títo za­stupovali po­spolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Iz­raela.

Bible21

16 To jsou členové sně­mu, vůd­cové svých ot­cov­ských poko­lení, náčelníci iz­rael­ských tisíců.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček