Ekumenický4. Mojžišova10

4. Mojžišova

Numeri

Strieborné trúby1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Urob si dve striebor­né trúby. Zhotov ich z tepaného strieb­ra. Budeš nimi zvolávať po­spolitosť a dávať po­vel, aby sa tábory pri­pravili na od­chod. 3 Keď na nich za­trúbia, zhromaždí sa celá po­spolitosť pri vchode stanu stretávania. 4 Ak za­trúbia len na jed­nej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčel­níci tisícov Iz­raela. 5 Pri za­trúbení na pop­lach vy­dajú sa na ces­tu tábory roz­ložené na východ­nej strane. 6 Keď budete trúbiť na pop­lach druhý raz, vy­dajú sa na ces­tu tábory roz­ložené na južnej strane. Na pop­lach sa bude trúbiť pred ná­stupom na ces­tu. 7 Keď však budete zvolávať zhromaždenie, za­trúb­te, ale nie na pop­lach. 8 Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo plat­ným ustanovením pre vaše po­kolenia. 9 Keď už budete vo svojej krajine a vy­tiah­nete do boja proti ne­priateľovi, ktorý vás bude utláčať, za­trúbite na tých­to trúbach na pop­lach. Vtedy si Hos­podin, váš Boh, spomenie na vás a budete za­chránení pred ne­priateľmi. 10 Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch rados­ti, na ustanovené sláv­nos­ti, na začiat­ku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločen­stva. Tie vás pri­pomenú vášmu Bohu. Ja som Hos­podin, váš Boh. Odchod zo Sinajskej púšte11 V druhom roku v druhom mesiaci dvad­siateho dňa sa zdvihol ob­lak sponad stanu svedec­tva. 12 Vtedy Iz­raeliti od­išli zo Sinaj­skej púšte a po­kračovali v ceste s niekoľkými za­stáv­kami, kým sa ob­lak neza­stavil na púšti Páran. 13 Tak sa pr­výk­rát po­hli na Hos­podinov po­kyn, ktorý do­stali pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 14 Ako pr­vá sa po­hla zá­stava tábora Júdov­ho kmeňa podľa od­dielov. Voj­sku velil Na­chšón, syn Am­mínadaba. 15 Od­dielu Jis­sákarov­ho kmeňa velil Ne­taneel, syn Cúara. 16 Od­dielu Zebúlunov­ho kmeňa velil Elíab, syn Chelóna. 17 Keď rozo­brali príbytok, na­stúpili Geršónov­ci a Merári­ov­ci, ktorí nies­li príbytok. 18 Po­tom sa po­hla zá­stava Rúbenov­ho tábora podľa od­dielov. Zá­stupom velil Elicúr, syn Šedeúra. 19 Od­dielu Šimeónov­ho kmeňa velil Šelumíel, syn Cúrišad­daja. 20 Od­dielu Gádov­ho kmeňa velil El­jásaf, syn Deúela. 21 Po­tom sa po­hli Kehátov­ci, ktorí nosili svätyňu. Kým os­tat­ní prišli, oni po­stavili príbytok. 22 Po­tom sa po­hla zá­stava tábora Ef­rajimov­ho kmeňa podľa od­dielov. Zá­stupom velil Elíšama, syn Am­míhuda. 23 Od­dielu Menašše­ov­ho kmeňa velil Gam­líel, syn Pedácura. 24 Od­dielu Ben­jamínov­ho kmeňa velil Abídan, syn Gideóniho. 25 Na­pokon sa po­hla zá­stava tábora Dánov­cov podľa od­dielov, ktorý uzat­váral všet­ky tábory. Jeho voj­sku velil Achíezer, syn Am­míšad­daja. 26 Od­dielu Ašérov­ho kmeňa velil Pagíel, syn Ok­rána. 27 Od­dielu Naf­táli­ov­ho kmeňa velil Achíra, syn Énana. 28 Takéto bolo poradie Iz­raelitov, keď sa vy­dávali na po­chod podľa od­dielov. Tak po­stupovali. 29 Mojžiš po­vedal svoj­mu švag­rovi Chóbabovi, synovi Mid­jánčana Reúela: Vy­beráme sa na mies­to, o ktorom Hos­podin po­vedal: Dám vám ho. Poď s nami, pre­ukážeme ti dob­ro­denie. Veď Hos­podin pri­sľúbil Iz­raelitom len dob­ro. 30 On mu však od­povedal: Ne­pôj­dem. Chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzen­stvu. 31 Mojžiš mu po­vedal: Ne­opúšťaj nás, prosím. Ty pred­sa vieš, kde by sme sa moh­li na púšti utáboriť. Budeš nám sprievod­com. 32 Keď pôj­deš s nami, po­tom sa roz­delíme s tebou o všetky dob­ro­denia, ktoré nám dá Hos­podin. 33 Od Hos­podinov­ho vr­chu sa vy­dali na ces­tu troch dní a tri dni šla pred nimi aj ar­cha Hos­podinovej zmluvy, aby im vy­hliad­la mies­to od­počin­ku. 34 Od­vtedy, čo sa z tábora po­hli, Hos­podinov ob­lak bol vo dne nad nimi. 35 Keď sa mala ar­cha po­hnúť, Mojžiš hovorieval: Po­vs­taň, Hos­podin, nech sa roz­pŕch­nu tvoji ne­priatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia. 36 Keď sa ar­cha za­stavila na od­počinok, hovoril: Vráť sa, Hos­podin, k desaťtisícom tisícov Iz­raela.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček