Ekumenický4. Mojžišova18

4. Mojžišova

Numeri

Povinnosti kňazov a levitov1 Hos­podin po­vedal Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zod­poved­ní za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zod­poved­ní za svoje kňazs­tvo. 2 Do­voľ však, aby s tebou moh­li pri­stupovať aj tvoji bratia z Léviho po­kolenia, z kmeňa tvoj­ho ot­ca. Nech sa pri­poja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedec­tva. 3 Budú konať strážnu službu pri tebe a starať sa o poriadok pri celom stane. Ne­smú sa však pri­blížiť k zariadeniu svätyne ani k oltáru, aby nezom­reli oni ani vy. 4 Pri­poja sa k tebe a budú konať strážnu službu pri stane stretávania a starať sa o všetky služby v stane. Ni­kto cudzí sa k vám ne­smie pri­blížiť. 5 Budete konať strážnu službu pri svätyni a pri ol­tári, aby už Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. 6 Ja som si spomedzi Iz­raelitov vy­bral vašich bratov Lévi­ov­cov ako dar pre vás, ako odo­vzdaných Hos­podinovi, aby vy­konávali službu pri stane stretávania. 7 Ty však a s tebou aj tvoji synovia smiete slúžiť ako kňazi vo všet­kom, čo súvisí s oltárom a s tým, čo je vnút­ri za oponou; tam máte konať svoju službu. Kňaz­ský úrad vám dávam ako dar. Keby sa pri­blížil nie­kto cudzí, musí zo­mrieť. Podiel z obiet8 Hos­podin po­vedal Áronovi: Dávam ti na starosť svoje po­z­dvihované obety. Tebe a tvojim synom dávam trvalo plat­ným ustanovením časť všet­kých po­svät­ných darov Iz­raelitov. 9 Z ich najs­vätejších darov, ktoré nebudú spálené, tvoje bude toto: každý ich obet­ný dar pri každej ich po­kr­movej obete, pri každej ich obete za hriech a pri každej ich obete za vinu, ktoré mi budú dávať. Tebe a tvojim synom budú pat­riť najs­vätejšie dary. 10 Budeš ich jesť na svätos­vätom mies­te; môže ich jesť každý muž. Nech ti je to sväté! 11 Tebe bude pat­riť toto: po­z­dvihovaná obeta z ich darov. Všet­ky mávané obety, ktoré budú prinášať Iz­raeliti, dávam tebe, tvojim synom a dcéram ako trvalo plat­né ustanovenie. Z toho smie jesť každý, kto je čis­tý v tvojom dome. 12 Dávam ti pr­votiny zo všet­kého naj­lepšieho oleja i všet­kého naj­lepšieho muštu a obilia, ktoré budú dávať Hos­podinovi. 13 Tvoje budú pr­vé plody zo všet­kého v ich krajine, čo prinesú Hos­podinovi. Každý, kto je čis­tý v tvojom dome, smie z toho jesť. 14 Tvoje bude všet­ko, čo je v Izraeli pod ochran­nou kliat­bou. 15 Všet­ko, čo ot­vára materin­ské lono všet­kých živých tvorov, teda z ľudí i z dobytka, čo je prinášané Hos­podinovi, bude tvoje. Pr­vorodené z ľudí musíš však bez­pod­mienečne vy­kúpiť. Vy­kúpiť musíš aj pr­vorodené z nečistého dobyt­ka. 16 Vy­kúpiš ich jed­nomesačné a oceníš ich piatimi šekel­mi strieb­ra podľa váhy šekela svätyne; jeden šekel je dvad­sať gérov. 17 Pr­vorodené z hovädzieho dobyt­ka, z oviec a kôz však ne­vykupuj. Je to po­svät­né. Ich kr­vou po­krop ol­tár a ich tuk spáľ. Je to ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. 18 Ich mäso bude tvoje. Takis­to budú tvoje aj pr­sia z mávanej obety a pravé steh­no. 19 Všet­ky po­z­dvihované obety z posvätných darov, ktoré po­z­dvihujú Iz­raeliti Hos­podinovi, dávam tebe, tvojim synom a dcéram trvalo plat­ným ustanovením. Je to trvalá zmluva, po­tvr­dená soľou pred Hos­podinom pre teba a pre tvoje po­tom­stvo. 20 Hos­podin po­vedal Áronovi: V ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedos­taneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičs­tvo medzi Iz­raelit­mi. Desiatky21 Lévi­ov­com dávam v Izraeli dedične do vlast­níc­tva všet­ky desiat­ky za ich službu, ktorú vy­konávajú, za službu pri stane stretávania. 22 Nech sa už Iz­raeliti ne­prib­ližujú k stanu stretávania, aby ne­uvalili na seba hriech a nezom­reli. 23 Službu pri stane stretávania budú vy­konávať len Lévi­ov­ci a budú niesť zod­poved­nosť za svoje pre­vinenia. Toto je trvalé ustanovenie pre vaše po­kolenia. Medzi Iz­raelit­mi nebudú mať dedičný majetok. 24 Na­mies­to toho dávam Lévi­ov­com za dedičný majetok desiat­ky od Iz­raelitov, ktoré prinášajú Hos­podinovi ako po­z­dvihovanú obetu. Pre­to som im po­vedal, že medzi Iz­raelit­mi nebudú mať dedičný majetok. 25 Hos­podin oslovil Mojžiša: 26 Po­vedz Lévi­ov­com toto: Keď od Iz­raelitov prij­mete desiat­ky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, od­vediete z nich ako po­z­dvihovanú obetu Hos­podinovi desatinu z desiatkov. 27 Táto vaša po­z­dvihovaná obeta sa vám bude počítať, akoby šlo o obilie z humna a o šťavu z lisu. 28 Zo všet­kých svojich desiat­kov, ktoré prij­mete od Iz­raelitov, aj vy prinesiete, teda aj vy, Hos­podinovi po­z­dvihovanú obetu tým, že túto po­z­dvihovanú obetu pre Hos­podina odo­vzdáte kňazovi Áronovi. 29 Zo všet­kých svojich naj­lepších darov odo­vzdáte vždy na po­z­dvihovanú obetu pre Hos­podina po­svät­nú čias­t­ku. 30 Ok­rem toho Lévi­ov­com po­vedz: Keď budete z toho obetovať to naj­lepšie, bude sa vám to počítať, akoby to bol výnos z humna a z lisu. 31 Môžete to jesť spolu s rodinami kdekoľvek, lebo to je vaša mzda za vašu službu pri stane stretávania. 32 Keď budete prinášať ako po­z­dvihovanú obetu to naj­lepšie, nezaťažíte sa hriechom, ne­znes­vätíte po­svät­né dary Iz­raelitov a nezom­riete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček