Ekumenický4. Mojžišova4

4. Mojžišova

Numeri

Povinnosti Léviho kmeňa na púšti1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Zis­ti počet Kehátov­cov spomedzi Lévi­ov­cov podľa ich rodov a rodín, 3 všet­kých od trid­saťročných až po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. 4 Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva. 6 Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de. 7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb. 8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 9 Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe. 10 Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá. 11 Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 12 Po­tom vez­mú všet­ko boho­služob­né náradie po­užívané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového pur­puru, za­kryjú pri­krýv­kou z tachašovej kože a položia na nosid­lá. 13 Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru. 14 Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 15 Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania. 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie. 17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 18 Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín. 19 Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť, 20 aby sa ani na okamih ne­poz­reli do svätyne, aby nezom­reli. 21 Hos­podin po­vedal Mojžišovi toto: 22 Urob súpis Geršónov­cov podľa rodín a rodov. 23 Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov: 25 budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania, 26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť. 27 Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 29 Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín. 30 Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce, 32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť. 33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 34 Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín 35 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa ich rodov bolo spočítaných dvetisíc­sedem­stopäťdesiat. 37 Toľko sa na­počítalo z kehátovských rodov; tí všet­ci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 39 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Merári­ov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania, 44 podľa rodov bolo tritisíc­dve­sto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi 46 Všet­kých spočítaných Lévi­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a iz­rael­ské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania, 48 bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat. 49 Na Hos­podinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a po­vin­nosť pri nosení. Boli za­radení tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček