Ekumenický4. Mojžišova1,1

4. Mojžišova 1:1

Numeri

Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal:


Verš v kontexte

1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal: 2 Urob­te súpis celej po­spolitos­ti Iz­raelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti vo svätos­tán­ku, v pr­vý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egyp­ta:

Ekumenický

1 Pr­vý deň druhého mesiaca druhého roka po od­chode z Egypta na Sinaj­skej púšti v stane stretávania Hos­podin oslovil Mojžiša a po­vedal:

Bible21

1 Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček