Ekumenický4. Mojžišova23

4. Mojžišova

Numeri

Bileám žehná Izraelitov1 Bileám po­vedal Balákovi: Po­stav mi tu sedem ol­tárov a pri­prav mi sedem býčkov a sedem baranov. 2 Balák urobil, ako žiadal Bileám. Po­tom Balák a Bileám obetovali býčka a barana na každom ol­tári. 3 Bileám po­vedal Balákovi: Po­stav sa k svojej spaľovanej obete a ja odídem. Azda sa mi Hos­podin ukáže a oznámim ti, čo mi zjaví. Po­tom sa Bileám odo­bral na osamelé mies­to. 4 Boh mu vy­šiel v ústrety a Bileám mu po­vedal: Pri­pravil som sedem ol­tárov a na každom z nich som obetoval býčka a barana. 5 Po­tom Hos­podin vložil Bileámovi do úst slová a po­vedal: Vráť sa k Balákovi s posolstvom. 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obete spolu so všet­kými moáb­skymi kniežatami. 7 Vtedy vy­slovil svoj výrok: Z Aramu ma pri­viedol Balák, z východných vr­chov moáb­sky kráľ: Poď pre­klínať Jákoba, poď zlorečiť Iz­raelovi! 8 Ako môžem pre­klínať, keď Boh ne­prek­lína, ako mám zlorečiť, keď Hos­podin ne­zlorečí? 9 Vidím ho z vrcholu skál, z pahorkov naňho hľadím. Vidím ľud, čo býva od­delene, a ne­pat­rí k pohanom. 10 Kto zráta Jákobov­cov? Je ich ako prachu! Kto spočíta Iz­raelitov? Je ich ako pies­ku! Kiežby som zo­mrel sm­rťou spravod­livých, kiežby som skonal ako oni! 11 Nato Balák po­vedal Bileámovi: Čo si mi to urobil? Pri­viedol som ťa, aby si mojich ne­priateľov pre­klial, a ty ich stále žeh­náš. 12 On od­povedal: Ne­smiem azda po­vedať to, čo mi do úst vložil Hos­podin? 13 Balák mu na to po­vedal: Poď so mnou na iné mies­to, od­kiaľ ten ľud uvidíš. Ty si za­tiaľ videl len jeho časť, ne­videl si ho celý. Od­tiaľ mi ho pre­kľaješ. 14 Od­viedol ho teda na Cófim­ské pole pri vr­chole Pis­gy, kde po­stavil sedem ol­tárov a na každom z nich obetoval býčka s baranom. 15 Bileám po­vedal Balákovi: Os­taň tu pri svojej spaľovanej obete a ja za­tiaľ počkám na stret­nutie. 16 Hos­podin sa stretol s Bileámom, vložil mu do úst slová a po­vedal: Vráť sa k Balákovi s posolstvom. 17 Keď sa Bileám vrátil k Balákovi, videl ho stáť pri jeho spaľovanej obete spolu s moábskymi kniežatami a Balák sa ho spýtal: Čo hovoril Hos­podin? 18 Vtedy Bileám vy­slovil svoj výrok: Po­vs­taň, Balák, a počúvaj, dávaj po­zor, syn Cip­póra. 19 Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Po­vie azda a ne­spraví? Sľúbi a ne­spl­ní? 20 Do­stal som príkaz požeh­návať; on žeh­nal, ne­môžem to zmeniť. 21 Ne­právosť ne­vidieť v Jákobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hos­podin, jeho Boh, je s ním; jasot znie na počesť kráľa. 22 Boh, čo ho vy­viedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. 23 Nieto kliat­by proti Jákobovi, nijakej vešt­by proti Iz­raelu. Teraz sa po­vie Jákobovi, Iz­raelovi, čo koná Boh. 24 To je ľud! Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľah­ne si, kým nez­hl­tne korisť, kým ne­vypije krv usmr­tených. 25 Nato Balák po­vedal Bileámovi: Keď už mu ne­môžeš zlorečiť, as­poň ho nežeh­naj. 26 Bileám od­povedal Balákovi: Ne­vravel som ti, že musím urobiť všet­ko, čo mi po­vie Hos­podin? 27 Po­tom Balák po­vedal Bileámovi: Poď, za­vediem ťa na iné mies­to, možno sa za­páči Bohu, aby si ho od­tiaľ pre­klial. 28 Balák za­viedol Bileáma na vr­chol Peóru, ktorý vy­čnieva nad pu­statinou. 29 Po­tom Bileám po­vedal Balákovi: Po­stav tu sedem ol­tárov a pri­prav mi sedem býčkov a sedem baranov. 30 Balák urobil tak, ako si želal Bileám a na každom ol­tári obetoval jed­ného býčka a jed­ného barana.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček