Ekumenický4. Mojžišova25

4. Mojžišova

Numeri

Modloslužba Izraelitov1 Keď Iz­rael býval v Šittíme, ľud začal smil­niť s Moábčankami, 2 ktoré ho po­zývali na obet­né hos­tiny na počesť svojich božs­tiev. Ľud sa zúčas­tňoval ich obet­ných hodov a klaňal sa ich bohom. 3 Keď sa Iz­raeliti do­stali do služby Baál-Peóra, Hos­podinov hnev vzplanul proti nim. 4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vez­mi všet­kých pred­staviteľov ľudu a pre Hos­podina im dolám kos­ti a vy­stav ich na sln­ku, aby sa prud­ký hnev Hos­podina od­vrátil od Iz­raela. 5 Mojžiš teda roz­kázal iz­rael­ským sud­com: Nech každý spomedzi svojich mužov za­bije tých, čo sa od­dali Baál-Peórovi. 6 Vtom prišiel is­tý Iz­raelita a pred očami Mojžiša a celej iz­rael­skej po­spolitos­ti pri­viedol k svojim bratom Mid­jánčan­ku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. 7 Keď to videl Pin­chás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi po­spolitos­ti, vzal do rúk kopiju, 8 vošiel za Iz­raelitom do žen­skej čas­ti stanu a tam ich oboch, Iz­raelitu i ženu pre­bodol. Tak bola za­stavená po­hroma medzi Iz­raelit­mi. 9 Tých, čo pre túto po­hromu zo­mreli, bolo dvad­saťštyritisíc. 10 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 11 Pin­chás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, od­vrátil môj hnev od Iz­raelitov, keď medzi nimi hor­lil za mňa, ako ja hor­lím za nich. Pre­to som v žiarlivosti ne­musel vy­hubiť Iz­raelitov. 12 Po­vedz mu teda, že s ním uzat­váram zmluvu po­koja. 13 Podľa tej­to zmluvy bude jemu a jeho po­tom­stvu trvalo pat­riť kňazs­tvo a bude teda vy­konávať ob­rad zmierenia za Iz­raelitov. 14 Iz­raelita, ktorého za­bili spolu s Midjánčankou, volal sa Zim­ri; bol to syn Sálua, kniežaťa z rodu Šimeónov­cov. 15 Za­bitá Mid­jánčan­ka sa volala Koz­bi, bola to dcéra Cúrova, ktorý bol pop­red­ným mužom is­tého rodu v Midjánsku. 16 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 17 Ob­kľúčte Mid­jánčanov a usmrťte ich! 18 Veď aj oni vás zvierali svojimi ú­skok­mi, keď vás zvádzali Peórom a Koz­bi, dcérou mid­ján­skeho kniežaťa, svojou ses­trou, ktorú za­bili v deň po­hromy pre Peóra. 19 Vtedy pre­stala po­hroma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček